Back to Press Releases

Valberedningens förslag till styrelse inför årsstämman 2024

Valberedningen i Annexin Pharmaceuticals AB (publ) lämnar förslag till styrelse samt styrelsearvoden inför årsstämman den 2 maj 2024.

Kallelsen till årsstämman den 2 maj 2024 i Annexin Pharmaceuticals AB offentliggjordes torsdagen den 28 mars 2024. Nu kompletteras med information kring valberedningens förslag till styrelse och styrelsearvoden. Valberedningen har inför årsstämman 2024 bestått av Mikael Lönn (tillika valberedningens ordförande), Arne Andersson och Sebastian Jahreskog.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av 4 ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen för tiden fram till slutet av nästa årsstämma ska utgå med sammanlagt 750 000 kronor att fördelas med 300 000 kronor till ordföranden och med 150 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i eventuella revisions- och ersättningsutskott ska inget särskilt arvode utgå.

Valberedningen föreslår att stämman beslutar om omval av styrelseledamöterna Carl-Fredrik Lindner och Mikael von Euler samt nyval av Jan Nilsson och Mikael Lönn. Vidare föreslår valberedningen nyval av Jan Nilsson till styrelsens ordförande. Uli Hacksell har avböjt omval.

Jan Nilsson (född 1949), har en Fil Mag. examen från Göteborgs universitet och en MBA examen från Uppsala universitet. Jan har lång och bred erfarenhet från såväl stora läkemedelsföretag som från bioteknikföretag. Han har varit verksam inom flera olika terapiområden inom läkemedelsindustrin och har förutom att deltaga i läkemedelsutvecklingsprocessen också haft nyckelroller vad avser lansering, försäljning och marknadsföring av etablerade internationella varumärken. Jan har även lång erfarenhet av ledarskap och har tjänstgjort som verkställande direktör i både publika och privata företag. Jan är idag styrelseordförande i CCRM Nordic AB (svb) samt styrelseledamot i Aptahem AB (publ), CarryGenes Therapeutics AB och Urbicum Ledningskonsult AB.

Jan Nilsson, eller närstående till honom innehar inga aktier i bolaget. Jan är vidare oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare.

Mikael Lönn (född 1949), är fil.kand. och läkare med en omfattande erfarenhet som företagsledare och entreprenör, framför allt inom hälso- och sjukvården. Han har lång erfarenhet av finansiella investeringar och gedigen erfarenhet från rådgivning och aktivt styrelseengagemang i ett antal uppstarts- och tillväxtföretag såväl som erfarenhet från större organisationer som landstings- och kommunägda. Idag har Mikael styrelseuppdrag i flertalet bolag, bland annat som styrelseordförande i Wingspan Company Culture AB, Dentalum Operations AB och Dentalum Group AB samt styrelseledamot i Genovis AB (publ), Oxlantic Medical AB, Redeye AB/Redhold AB, Vasa Angels 1 AB, Mikael Lönn AB, Professionell ägarstyrning i Sverige AB, Professionell ägarstyrning PÄAB ll, och Collabodoc AB.

Mikael har varit aktieägare i Annexin Pharmaceuticals sedan 2016. Mikael är inte oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen eller större aktieägare. Mikael Lönn är största ägare med 25,9 procent ägande i Annexin Pharmaceuticals AB.

Information om övriga föreslagna styrelseledamöter finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.annexinpharma.se

ÖVRIGT
Årsstämman hålls torsdagen den 2 maj 2024, kl. 10.00, hos Cirio Advokatbyrå, Biblioteksgatan 9, i Stockholm. Valberedningens fullständiga förslag samt uppdaterat poströstningsformulär finns tillgängliga på bolagets kontor, Kammakargatan 48 i Stockholm, samt på bolagets webbplats www.annexinpharma.se. Redan avlagda poströster enligt det tidigare formuläret gäller fortsatt. Det är även möjligt att lämna in en ny poströst senast den 25 april 2024 och i så fall gäller denna senare poströst i stället för tidigare avgiven poströst.