Back to Press Releases

Valberedningens förslag inför årsstämman 2021

Valberedningen i Annexin Pharmaceuticals AB bestående av Mikael Lönn (tillika valberedningens ordförande), Arne Andersson och Sebastian Jahreskog har beslutat lämna följande förslag inför årsstämman 2021:
  1. Att advokat Per Hedman från Cirio Advokatbyrå väljs till ordförande vid årsstämman.
  2. Att styrelsen ska bestå av 6 ledamöter utan suppleanter.
  3. Att arvode till styrelsen för tiden fram till slutet av nästa årsstämma ska utgå med sammanlagt 700 KSEK att fördelas med 200 KSEK till ordföranden och med 100 KSEK till var och en av de övriga 5 ledamöterna. För arbete i ev. revisions- och ersättningsutskott ska inget särskilt arvode utgå.
  4. Att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
  5. Att stämman beslutar om omval av styrelseledamöterna Carl-Fredrik Lindner, Johan Frostegård, Gisela Sitbon och Lena Torlegård samt nyval av Mårten Österlund och Uli Hacksell. 
  6. Att stämman beslutar om val av Uli Hacksell till styrelsens ordförande.
  7. Att stämman beslutar om omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers, som har för avsikt att utse Magnus Lagerberg som huvudansvarig revisor intill utgången av årsstämman 2022.

   
Uppgifter om föreslagna nya ledamöter:

Uli Hacksell

Hacksell, född 1950, har under 30 år arbetat inom farmaceutisk industri och bioteknikbolag. Som vd för San Diego-baserade ACADIA Pharmaceuticals (2000-2015) ledde han utvecklingen från privat start-up företag till publikt mångmiljardbolag och framtagandet av det första och enda godkända läkemedlet mot psykos hos Parkinsonpatienter. Därefter har han varit vd för Cerecor och Medivir. Under 90-talet innehade Hacksell ledande befattningar inom Astras FoU organisation, bl.a som vd för Astra Draco. Dessförinnan var han professor i organisk farmaceutisk kemi på Uppsala universitet där han också disputerade. Han har publicerat över 200 vetenskapliga artiklar. Hacksell har styrelseuppdrag i Medivir, InDex Pharmaceuticals Holding, Active Biotech och SynAct Pharma.

Mårten Österlund

Österlund, född 1957, har arbetat inom svensk bioteknik och pharma- industri. Som ansvarig för affärsutveckling och medlem av ledning på etablerade bolag som KaroBio AB (numera KaroPharma), Affibody AB, Meda AB (numera Viatris) under sammanlagt mer än 30 år har han en gedigen erfarenhet och kunskap inom life science. Österlund har varit med aktivt och genomfört ett flertal in- och utlicensieringar samt köp av produkter och företag exempelvis Rottapharm (köpeskilling 21,2 miljarder kronor). Han har en bakgrund som kemist och har disputerat inom molekylärbiologi vid Uppsala universitet och forskat inom neurobiologi vid Pasteur Institutet i Paris. Österlund har styrelseuppdrag i Pharma Way AB, Neobiomics AB samt Unimedic Pharma Holding AB.

  
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Haegerstrand, VD, tel 070 – 575 50 37

 
Denna informationen lämnades för offentliggörande den 7 april 2021 kl. 08:30

  
Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)

Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Bolaget har en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för storskalig tillverkning av Annexin A5. Bolaget är baserat i Stockholm och är noterade på Nasdaq First North Growth Market, kortnamn ANNX. Redeye är bolagets Certified Adviser. Tel. +46 (0) 8 121 576 90, email certifiedadviser@redeye.se.