Back to Press Releases

Valberedning inför Annexin Pharmaceuticals AB:s årsstämma 2018

I enlighet med beslutet på årsstämman den 17 februari 2017 har en valberedning inför Annexin Pharmaceuticals årsstämma den 16 maj 2018 utsetts. Valberedningen ska enligt beslutet bestå av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna i Annexin Pharmaceuticals. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från rätten att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. 

Valberedningen, som i enlighet med denna instruktion utsetts består av Mikael Lönn, representant för eget aktieinnehav, Anna Frostegård representant för Frostskog AB:s innehav och Björn Fahlén representant för Magnus Claessons innehav. Valberedningen representerar därmed cirka 29 procent av totala antalet utestående aktier och röster.

 Valberedningen har till uppgift att bereda och till årsstämman lämna förslag till:

  •    Ordförande vid årsstämman
  •    Antal stämmovalda styrelseledamöter
  •    Val av ordförande och övriga ledamöter i bolagets styrelse
  •    Styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter
  •    Val och arvodering av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)
  •    Val av valberedning, alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedning kan göra det senast 28 mars 2018, per e-post till info@annexinpharma.com eller per brev till Annexin Pharmaceuticals AB (publ), Att: Valberedning, Norrtullsgatan 6, 113 29 Stockholm.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Jamal El-Mosleh, vd
Mobil: +46 70 331 90 51
E-mail: jamal.elmosleh@annexinpharma.com
www.annexinpharma.com

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 januari 2018, kl 8:30. 

Om läkemedelskandidaten ANXV
ANXV är ett humant rekombinant protein, Annexin A5, främst avsedd för akut behandling av patienter med hjärt- och kärlsjukdomar med skador och inflammation i blodkärlen. ANXV har en förmåga att skydda och reparera blodkärlen samt motverka inflammationen. Därmed förväntas ANXV att minska lidande och förhoppningsvis dödlighet för flera patientgrupper med både sällsynta kärlsjukdomar och stora folksjukdomar som hjärtinfarkt. ANXV har potential att bli First-In-Class (produkt med nya unika verkningsmekanismer som är den första i sitt slag på marknaden) för flera patientgrupper där det finns stora icke tillgodosedda medicinska behandlingsbehov. Ansökningsgrundande säkerhetsstudier pågår med ANXV, och bolaget planerar att påbörja klinisk fas I-studie under andra kvartalet 2018.

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Dessutom har bolaget en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för storskalig tillverkning av Annexin A5. Produktionsprocessen är patentansökt. Bolaget är baserat i Stockholm och noterat på Nasdaq First North (kortnamn: ANNX). Redeye är bolagets Certified Adviser. www.annexinpharma.com.