Back to Press Releases

Utnyttjandeperioden för Annexins teckningsoptioner av serie TO3 inleds idag

Annexin Pharmaceuticals AB (publ) (“Annexin” eller “Bolaget”) genomförde under oktober/november 2021 en företrädesemission av units (”Företrädesemissionen”). De units som emitterades i Företrädesemissionen bestod av aktier och teckningsoptioner av serie TO3 (”Teckningsoptionerna”). Utnyttjandeperioden för Teckningsoptionerna inleds idag, den 14 april 2022, och pågår till och med den 28 april 2022. Fyra (4) Teckningsoptioner ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Annexin. Teckningskursen per aktie som tecknas genom utnyttjande av Teckningsoptionerna har, i enlighet med villkoren för Teckningsoptionerna, fastställts till 1,25 SEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner kommer Annexin att tillföras cirka 18,4 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har erhållit investeringsåtaganden från befintliga ägare att, i den mån Bolaget inte erhåller minst 17 MSEK vid utnyttjande av Teckningsoptionerna, genom aktieteckning i en riktad emission tillföra sådant ytterligare belopp som krävs för att totalt 17 MSEK ska inflyta till Bolaget.

   
Kommentar från Annexins VD, Anders Haegerstrand

”Huvudägarnas åtaganden ger oss minst 17 MSEK, vilket är det kapital vi behöver bland annat för att genomföra fas 2-studien i RVO. Sedan höstens emission har vi fått FDAs godkännande för vår fas 2- studie. Vi har dessutom utökat patentportföljen med en licens inom cancer. Båda dessa nyheter är väldigt positiva ur bolagets perspektiv. Jag ser fram mot att fortsätta utveckla Annexin för att ta tillvara den stora potentialen i vår läkemedelskandidat.”

 

    
Sammanfattande instruktioner och viktiga datum
 
Innehavare av Teckningsoptioner som önskar utnyttja dessa för att teckna aktier måste själva anmäla det senast den 28 april 2022. Teckningsoptionerna som inte utnyttjats innan dess förfaller utan värde. Innehavare som inte önskar utnyttja sina Teckningsoptioner kan sälja dessa. Handel med Teckningsoptionerna pågår till och med den 26 april 2022.

Detaljerad information och instruktioner för teckning

Utnyttjande av förvaltarregistrerade Teckningsoptioner 
Innehavare som har sitt innehav av Teckningsoptioner förvaltarregistrerat (innehav på aktiedepå, ISK-konto eller kapitalförsäkring) ska anmäla utnyttjandet av Teckningsoptioner genom att kontakta sin förvaltare och följa förvaltarens instruktioner avseende teckning och betalning. Detta bör ske i god tid före den 28 april 2022 då olika förvaltare har olika handläggningstider.

 

Utnyttjande av direktregistrerade Teckningsoptioner 
Innehavare som har sitt innehav av Teckningsoptioner direktregistrerat (innehav på VP-konto) ska anmäla utnyttjandet av Teckningsoptioner genom att fylla i och skicka in anmälningssedel för utnyttjandet, så att anmälningssedeln är emissionsinstitutet Hagberg Aneborn Fondkommission tillhanda senast den 28 april 2022.

 

Anmälningssedel finns tillgängligt på Bolagets, emissionsinstitutets och Redeye AB:s respek-tive hemsidor (www.annexinpharma.comwww.hagberganeborn.sewww.redeye.se). Observera att betalning för de nya aktierna ska vara Hagberg Aneborn tillhanda senast den 28 april 2022 i enlighet med instruktioner på anmälningssedeln.

 

Handel med Teckningsoptionerna 
De innehavare som inte önskar utnyttja sina Teckningsoptioner har möjlighet att sälja dem på Nasdaq First North Growth Market. Teckningsoptionerna handlas fram till och med den 26 april 2022 under kortnamn ANNX TO3 och med ISIN-kod SE0017070899. Teckningsoptioner som inte utnyttjas senast den 28 april 2022 eller säljs senast den 26 april 2022 förfaller utan värde.

Utfall och leverans av nya aktier 
Utfallet av utnyttjandet av Teckningsoptionerna kommer att offentliggöras via pressmeddelande omkring den 3 maj 2022. Tecknade och betalda aktier kan komma att registreras på tecknarens värdepappersdepå så som interimsaktier (IA) fram till dess att registrering av aktieteckningen vid utnyttjande av Teckningsoptionerna är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i Annexin.

 

Antal Teckningsoptioner och möjlig intäkt från utnyttjandet 
Antal Teckningsoptioner uppgår till 58 817 169. Fyra (4) Teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Vid fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner, till teckningskursen 1,25 SEK, kommer Annexin att tillföras cirka 18,4 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna kommer antalet aktier i Annexins öka med 14 704 292 aktier till 151 944 353 aktier och aktiekapitalet öka med 2 940 858,4 kronor till 30 388 870,6 kronor. Detta medför en utspädning om cirka 9,68 procent baserat på antalet aktier i Annexin efter fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner.

 

Investeringsåtagande vid lösen av Teckningsoptioner 
Mikael Lönn, Magnus Claesson och Arne Andersson har åtagit sig att utnyttja samtliga Teckningsoptioner som respektive part förvärvat i samband med Företrädesemissionen för teckning av aktier i Bolaget och genom kontant betalning erlägga lösenpriset för samtliga aktier som tecknas i enlighet med villkoren för Teckningsoptionerna. De har även lämnat en garanti att, i den mån Bolaget inte erhåller minst 17 MSEK vid lösen av Teckningsoptionerna, i en riktad emission tillföra sådant ytterligare belopp som krävs för att totalt 17 MSEK ska inflyta till Bolaget. Storleken på den riktade emissionen ska motsvara ett emissionsbelopp som uppgår till differensen mellan 17 MSEK och den faktiska lösenlikvid som Bolaget erhåller med anledning av att Teckningsoptionerna utnyttjats för teckning av aktier i enlighet med villkoren för Teckningsoptionerna.

 

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna 
Fullständiga villkor för Teckningsoptionerna finns tillgängliga på Bolagets hemsida och villkoren i sammandrag framgår av det prospekt som styrelsen för Annexin upprättade i samband med företrädesemissionen 2021. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets, emissionsinstitutets och Redeyes respektive hemsidor. Det finns även tillgängligt på Finansinspektionens hemsida www.fi.se.

Rådgivare 
Redeye AB är finansiell rådgivare, Cirio Advokatbyrå AB är legal rådgivare och Hagberg Aneborn Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i transaktionen.

 

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)

Annexin Pharmaceuticals AB är ett världsledande bioteknikföretag inom annexin A5-området för behandling av olika kärlsjukdomar. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Bolaget har en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cellinje för storskalig produktion av ANXV.
  
Bolaget är baserat i Stockholm och noterat på Nasdaq First North Growth Market, under kortnamnet ANNX. Redeye är företagets certified adviser, e-post certifiedadviser@redeye.se eller telefon 08-121 576 90.

   
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Haegerstrand, VD, tel 070 – 575 50 37

   

Denna informationen lämnades för offentliggörande den 14 april 2022 kl. 08:30 CEST.