Back to Press Releases

Sista dag för handel med BTU och första dag för handel med teckningsoptioner

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner.

Sista dag för handel med Annexin Pharmaceuticals AB (publ) (”Annexin” eller ”Bolaget”) BTU (betald tecknad unit) är tisdagen den 19 juni 2018 och stoppdagen är torsdagen den 21 juni 2018. På tisdagen den 26 juni 2018 inleds handeln med Annexins teckningsoptioner av serie TO2, vilka emitterades i samband med Annexins företrädesemission.

I företrädesemissionen, som avslutades den 17 maj 2018, gav Bolaget ut units bestående av aktier och teckningsoptioner. Emissionen tillförde Annexin cirka 52,0 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Bolaget ytterligare cirka 26,0 MSEK före emissionskostnader under Q1 2019.

Företrädesemissionen har nu registrerats hos Bolagsverket och sista dag för handel i Annexins BTU är den 19 juni 2018. Stoppdagen är den 21 juni 2018 och aktier och teckningsoptioner beräknas finnas på respektive VPkonto/depå den 26 juni 2018. Handel i teckningsoptioner av serie TO2 inleds den 26 juni 2018.

Teckningsoptioner av serie TO2        
Villkor: 1 teckningsoption ger rätt att teckna 1 ny aktie
Teckningskurs: 4,40 SEK per aktie
Teckningstid: 4 – 15 mars 2019
Kortnamn: ANNX TO2
ISIN-kod: SE0011090232
Antal teckningsoptioner: 5 894 544

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna återfinns i det prospekt som upprättades i samband med företrädesemissionen och som finns tillgängligt på Annexins hemsida http://www.annexinpharma.com.

Genom företrädesemissionen som nu har registrerats hos Bolagsverket ökade aktiekapitalet med 11 789 088,00 SEK till 17 683 632,00 SEK och antalet aktier ökade med 11 789 088 till 17 683 632 aktier. Vid full teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare sammanlagt 5 894 544,00 SEK till 23 578 176,00 SEK och antalet aktier ökar med 5 894 544 till 23 578 176 aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Jamal El-Mosleh, vd
Mobil: +46 70 331 90 51
E-mail: jamal.elmosleh@annexinpharma.com
www.annexinpharma.com

Denna information är sådan information som Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juni 2018 kl. 17:30 CET.

Viktig information
Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Annexin. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Annexin har endast skett i enlighet med det prospekt som Annexin offentliggjorde den 27 april 2018 med tillhörande tilläggsprospekt som offentliggjordes den 7 maj 2018.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. De units, aktier och teckningsoptioner som omfattas av företrädesemissionen har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller någon motsvarande lag i någon delstat i USA. Företrädesemissionen omfattar inte heller personer i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller något annat land där företrädesemissionen eller distribution av prospektet strider mot tillämpliga lagar eller regler, eller förutsätter att ytterligare prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information och marknadsbedömningar som återspeglar Annexins aktuella syn på marknaden, framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Dessa uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren uppmärksammas på att dessa, såsom alla bedömningar av framtiden, är förenade med osäkerhet.

 

Om läkemedelskandidaten ANXV     
ANXV är ett humant rekombinant protein, Annexin A5, främst avsedd för akut behandling av patienter med hjärt- och kärlsjukdomar med skador och inflammation i blodkärlen. ANXV har en förmåga att skydda och reparera blodkärlen samt motverka inflammationen. Därmed förväntas ANXV att minska lidande och för     hoppningsvis dödlighet för flera patientgrupper med både sällsynta kärlsjukdomar och stora folksjukdomar som hjärtinfarkt. ANXV har potential att bli First-In-Class (produkt med nya unika verkningsmekanismer som är den första i sitt slag på marknaden) för flera patientgrupper där det finns stora icke tillgodosedda medicinska behandlingsbehov. Ansökningsgrundande säkerhetsstudier pågår med ANXV, och Bolaget planerar      att påbörja klinisk fas I-studie under fjärde kvartalet 2018.
    

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5 -området, för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Dessutom har Bolaget en omfattande patentportfölj för behandling      av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en celllinje för storskalig tillverkning av Annexin A5. Produktionsprocessen är patentansökt. Bolaget är baserat i Stockholm och är noterade på Nasdaq First North, kortnamn ANNX. Redeye är Bolagets Certified Adviser. Se vidare: www.annexinpharma.com