Back to Press Releases

Rekrytering av studiedeltagare till Annexin Pharmaceuticals fas 1-studie inleds

Annexin Pharmaceuticals kliniska fas 1-studie med ANXV inleds efter godkännande av den nederländska myndigheten.

Annexin Pharmaceuticals lämnade in studieansökan till de nederländska myndigheterna i september. Rekryteringen till studien inleds nu genom att friska personer undersöks och tillfrågas om deltagande i studien. Detta kan ske efter att den nederländska myndigheten givit Annexin Pharmaceuticals sitt godkännande.

Annexin Pharmaceuticals har också erhållit data som visar att den extra reningen av ANXV fungerat. Bekräftande analysresultat på den produkt som ska ges till studiedeltagarna kommer att skickas in till den nederländska myndigheten under december. Bolaget bedömer att det är en mycket liten risk att de återstående produktanalyserna kommer att påverka tidpunkten för när de första deltagarna i studien kan doseras med ANXV.

Studien kommer att genomföras i nederländska Groningen och görs i samarbete med ett väletablerat bolag specialiserat på kliniska prövningar. Studien ska omfatta ca 40 studiedeltagare och doseringen beräknas starta i slutet av december 2020.

Annexin Pharmaceuticals läkemedelskandidat ANXV är ett humant rekombinant Annexin A5. Annexin A5 är ett protein som förekommer naturligt i kroppen och har visat sig kunna skydda och reparera celler samt motverka oönskad inflammation.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Haegerstrand, VD, tel 070 – 575 50 37

Denna information är sådan som Annexin är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,  för offentliggörande den 25 november 2020 kl. 16:30

 

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Bolaget har en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för storskalig tillverkning av Annexin A5. Bolaget är baserat i Stockholm och är noterade på Nasdaq First North Growth Market, kortnamn ANNX. Redeye är bolagets Certified Adviser. Tel. +46 (0) 8 121 576 90, email certifiedadviser@redeye.se.