Back to Press Releases

Positiva resultat i Annexin Pharmaceuticals fas 1-studie

Resultaten i Annexin Pharmaceuticals fas 1-studie visar att läkemedelskandidaten ANXV tolererats väl av friska frivilliga studiedeltagare. Bolaget fortsätter därmed förberedelserna för en fas II-studie med läkemedelskandidaten i USA.

Bolaget har under året genomfört en fas 1-studie vilken nu visat att ANXV tolereras väl vid de testade doserna och utan att någon begränsande säkerhetssignal identifierats. Resultaten kommer ligga till grund för den framtida utvecklingen av ANXV inom sjukdomen retinal venocklusion (RVO), men även inom andra sjukdomar.

”Att se en tillfredsställande säkerhetsprofil för ANXV i en fas 1-studie är mycket glädjande. En del labbanalyser och data-verifiering återstår, men utifrån kliniska symptom i dosnivåer som enligt vår bedömning kan vara effektiva i RVO och andra indikationer, så var ANXV väl tolererat enligt den oberoende läkar- och säkerhetskommitté som bedömer resultaten. Vi ser fram emot att påbörja ett intensivt kliniskt utvecklingsarbete med ANXV i patienter.” säger Anna Frostegård, CSO/CMO på Annexin.

Bolaget avser, som tidigare uppgivits, att skicka in en ansökan om genomförande av en fas 2-studie inom RVO till FDA (USA) under hösten 2021. Studien designas för att bevisa behandlingsprincipen, så kallad ”proof of concept”.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Haegerstrand, VD, tel 070 – 575 50 37

Denna informationen lämnades för offentliggörande den 14 september 2021 kl. 14:00

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Bolaget har en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för storskalig tillverkning av Annexin A5. Bolaget är baserat i Stockholm och är noterade på Nasdaq First North Growth Market, kortnamn ANNX. Redeye är Bolagets Certified Adviser. Tel. +46 (0) 8 121 576 90, email certifiedadviser@redeye.se