Back to Press Releases

Patent för behandling av patienter med perifer artärsjukdom godkänns i USA

Annexin Pharmaceuticals meddelar idag att det amerikanska patentverket (”USPTO”) formellt godkänt bolagets patentansökan avseende metoder för behandling av patienter med perifer artärsjukdom med rekombinant humant Annexin A5. Godkännandet från USPTO breddar och stärker bolagets patentportfölj ytterligare för användandet av Annexin A5 inom hjärt- och kärlsjukdomar där det i dag finns ett icke tillgodosett medicinskt behandlingsbehov.

”Ännu ett viktigt patent har blivit godkänt i USA, vilket blir ett välkommet tillskott till vår befintliga patentportfölj. Patentet avser USA, den viktigaste marknaden inom stora hjärt- och kärlsjukdomar och ett terapiområde med fortsatt stora behov av nya innovativa läkemedel. Perifer artärsjukdom är orsakad av förträngda blodkärl och otillräcklig blodtillförsel. Sjukdomen påverkar främst underbenen och kan leda till svåra smärtor och i värsta fall amputation. I USA bedöms ca 2 miljoner människor lida av perifer artärsjukdom, en siffra som förväntas öka till 3–3,5 miljoner till år 2020*.”, säger VD Annette Colin Lövgren. US patentet, med nummer 9,682,122, ingår i Bolagets patentfamilj ANX02 och gäller till och med december 2028. Patent inom samma patentfamilj har sedan tidigare beviljats i USA, Europa, Australien, Sydafrika och Singapore.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annette Colin Lövgren, VD

Mobil: +46 70 319 06 76
E-mail: annette.colinlovgren@annexinpharma.com

www.annexinpharma.com 

Denna information är sådan information som Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juni 2017 kl. 08.30 CET. 

*Global Industry Analysis. Peripheral Arterial Disease (PAD), 2012

Om läkemedelskandidaten ANXV
ANXV är ett humant rekombinant protein, Annexin A5, främst avsedd för akut behandling av patienter med hjärt- och kärlsjukdomar med skador och inflammation i blodkärlen. ANXV har en förmåga att skydda och reparera blodkärlen samt motverka inflammationen. Därmed förväntas ANXV att minska lidande och förhoppningsvis dödlighet för flera patientgrupper med både sällsynta kärlsjukdomar och stora folksjukdomar som hjärtinfarkt. ANXV har potential att bli First-In-Class (produkt med nya unika verkningsmekanismer som är den första i sitt slag på marknaden) för flera patientgrupper där det finns stora icke tillgodosedda medicinska behandlingsbehov. Ansökningsgrundande säkerhetsstudier pågår med ANXV, och bolaget planerar att påbörja klinisk fas I-studie under fjärde kvartalet 2017. 
Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Dessutom har bolaget en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för storskalig tillverkning av Annexin A5. Produktionsprocessen är patentansökt. Bolaget är baserat i Stockholm och är noterade på Nasdaq First North, kortnamn ANNX. Redeye är bolagets Certified Adviser. Se vidare: www.annexinpharma.com