Back to Press Releases

Patent för behandling av ischemisk hjärtsjukdom godkänns i USA

Annexin Pharmaceuticals meddelar idag att det amerikanska patentverket (”USPTO”) formellt godkänt bolagets patentansökan avseende metoder för behandling av patienter med ischemiska hjärtsjukdomar med rekombinant humant Annexin A5. Godkännandet från USPTO breddar och stärker bolagets patentportfölj ytterligare för användandet av Annexin A5 inom stora hjärt- och kärlsjukdomar.

”Patentet är ett nyckeltillskott till vår befintliga patentportfölj, då det dels avser USA, den viktigaste marknaden inom stora hjärt- och kärlsjukdomar samt ett terapiområde med fortfarande stora behov av nya innovativa läkemedel. Utöver det stärker den bolagets strategi, vilket gör beslutet väldigt glädjande”, säger VD Annette Colin Lövgren. 

Ischemiska hjärt- och kärlsjukdomar är orsakade av otillräcklig blodtillförsel till hjärtmuskeln och kan leda till hjärtinfarkt. Dessa sjukdomar kräver fler liv varje år i USA än alla former av cancer och kroniska respiratoriska sjukdomar tillsammans. Trots framsteg avseende behandling, dör cirka 2 200 amerikaner av hjärt- och kärlsjukdomar varje dag. Detta betyder i genomsnitt ett dödsfall var 40:e sekunder1.  

US patentet, med nummer 9,649,355, ingår i Bolagets patentfamilj ANX02 och gäller till och med december 2028. Patent inom samma patentfamilj har sedan tidigare beviljats i Europa, Australien, Sydafrika och Singapore. 


För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annette Colin Lövgren, VD

Mobil: +46 70 319 06 76
E-mail: annette.colinlovgren@annexinpharma.com

www.annexinpharma.com 

Denna information är sådan information som Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2017 kl. 08.30 CET. 

  1.      Heart Disease and Stroke Statistics-2017 update: A report from the American Heart Association, Circulation

Om läkemedelskandidaten ANXV
ANXV är ett humant rekombinant protein, Annexin A5, främst avsedd för akut behandling av patienter med hjärt- och kärlsjukdomar med skador och inflammation i blodkärlen. ANXV har en förmåga att skydda och reparera blodkärlen samt motverka inflammationen. Därmed förväntas ANXV att minska lidande och förhoppningsvis dödlighet för flera patientgrupper med både sällsynta kärlsjukdomar och stora folksjukdomar som hjärtinfarkt. ANXV har potential att bli First-In-Class (produkt med nya unika verkningsmekanismer som är den första i sitt slag på marknaden) för flera patientgrupper där det finns stora icke tillgodosedda medicinska behandlingsbehov. Ansökningsgrundande säkerhetsstudier pågår med ANXV, och bolaget planerar att påbörja klinisk fas I-studie under fjärde kvartalet 2017.

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Dessutom har bolaget en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för storskalig tillverkning av Annexin A5. Produktionsprocessen är patentansökt. Bolaget är baserat i Stockholm och är noterade på Nasdaq First North, kortnamn ANNX. Redeye är bolagets Certified Adviser. Se vidare: www.annexinpharma.com