Back to Press Releases

Offentliggörande av prospekt avseende företrädesemissionen

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.

Styrelsen i Annexin Pharmaceuticals AB (publ) (”Annexin” eller ”Bolaget”) publicerar härmed prospekt med anledning av företrädesemissionen av units som inleds den 2 maj 2018. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Avstämningsdag för företrädesemissionen var den 26 april 2018 och teckningsperioden löper under perioden 2 – 17 maj 2018. Sista dag för handel inklusive rätt att teckna units var den 24 april 2018. Första dag för handel exklusive rätt att teckna units var den 25 april 2018. Även allmänheten har möjlighet att teckna.

Fullständigt prospekt innehållande bland annat fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt på Annexins, Hagberg & Aneborn Fondkommissions samt Redeyes respektive hemsidor (www.annexinpharma.comwww.hagberganeborn.sewww.redeye.se). Anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt kommer att finnas tillgängliga på ovanstående hemsidor.

Genom emissionen tillförs Annexin initialt cirka 52 MSEK och ytterligare cirka 26 MSEK vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna, före avdrag för emissionskostnader. Den initiala emissionen omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 % av emissionslikviden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Jamal El-Mosleh, vd
Mobil: +46 70 331 90 51
E-mail: 
jamal.elmosleh@annexinpharma.com
www.annexinpharma.com 

Denna information är sådan information som Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2018 kl. 15:15 CET.


Om läkemedelskandidaten ANXV
ANXV är ett humant rekombinant protein, Annexin A5, främst avsedd för akut behandling av patienter med hjärt- och kärlsjukdomar med skador och inflammation i blodkärlen. ANXV har en förmåga att skydda och reparera blodkärlen samt motverka inflammationen. Därmed förväntas ANXV att minska lidande och förhoppningsvis dödlighet för flera patientgrupper med både sällsynta kärlsjukdomar och stora folksjukdomar som hjärtinfarkt. ANXV har potential att bli First-In-Class (produkt med nya unika verkningsmekanismer som är den första i sitt slag på marknaden) för flera patientgrupper där det finns stora icke tillgodosedda medicinska behandlingsbehov. Ansökningsgrundande säkerhetsstudier pågår med ANXV, och Bolaget planerar att påbörja klinisk fas I-studie under fjärde kvartalet 2018.

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Dessutom har Bolaget en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för storskalig tillverkning av Annexin A5. Produktionsprocessen är patentansökt. Bolaget är baserat i Stockholm och är noterade på Nasdaq First North, kortnamn ANNX. Redeye är Bolagets Certified Adviser. Se vidare: www.annexinpharma.com