Back to Press Releases

Noteringsemission om 50 MSEK genomförd

Noteringsemissionen i Annexin Pharmaceuticals tecknades till cirka 92 %, inkluderande garantikonsortiet som delvis tas i anspråk, och medför att Annexin Pharmaceuticals tillförs cirka 50 MSEK före avdrag av emissionskostnader om cirka 10 MSEK. Avräkningsnotor skickas ut idag, den 28 mars 2017. Första dag för handel på Nasdaq First North är planerad till den 19 april 2017.

”Jag vill hälsa alla aktieägare, gamla såsom nya varmt välkomna till Annexin Pharmaceuticals, och det gläder mig att emissionen nu är avslutad., vilket göra att vi kan fortsätta vår utveckling av läkemedelskandidaten ANXV med säkerhetsstudier och fas 1 som närmsta milstolpar”, säger Annette Colin Lövgren, VD för Annexin Pharmaceuticals.

Den 3 mars 2017 beslutade styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 17 februari 2017, att genomföra en emission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner till allmän-heten i Sverige och institutionella investerare. Teckningstiden löpte mellan den 6 mars och 23 mars 2017 och 3 030 300 aktier och 1 212 120 teckningsoptioner av serie TO1 emitterades i samband med nyemissionen. Annexin Pharmaceuticals tillförs därmed cirka 50 MSEK före avdrag för emissionskostnader.  

Aktier, aktiekapital och antal aktieägare

När emissionen är registrerad hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Annexin Pharmaceuticals att uppgå till 5 900 544 stycken och aktiekapitalet kommer att uppgå till 5 900 544 SEK. Antalet aktieägare i bolaget uppgår till cirka 630 varav ca 530 ny aktieägare har tillkommit genom nyemissionen.

Notering på Nasdaq First North

Annexin Pharmaceuticals har ansökt om notering på Nasdaq First North. Första handelsdag av aktier och teckningsoptioner är planerad till den 19 april 2017.

Villkor för emitterade teckningsoptioner i sammandrag

Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en ny stamaktie till en teckningskurs som motsvarar 70 % av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för Bolagets aktier under perioden 20 november – 1 december 2017. Teckningskursen kan dock inte understiga 16,50 SEK/aktie eller överstiga 23 SEK/aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden 4 – 15 december 2017.

Rådgivare

Redeye AB har agerat som Annexin Pharmaceuticals finansiella rådgivare, Aqurat Fondkommission har tjänstgjort som emissionsinstitut och Advokatfirman Lindhal KB har varit legal rådgivare i samband med emissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annette Colin Lövgren, VD

Mobil: +46 70 319 06 76
E-mail: annette.colinlovgren@annexinpharma.com

www.annexinpharma.com

Om läkemedelskandidaten ANXV
ANXV är ett humant rekombinant protein, Annexin A5, främst avsedd för akut behandling av patienter med hjärt- och kärlsjukdomar med skador och inflammation i blodkärlen. ANXV har en förmåga att skydda och reparera blodkärlen samt motverka inflammationen. Därmed förväntas ANXV att minska lidande och förhoppningsvis dödlighet för flera patientgrupper med både sällsynta kärlsjukdomar och stora folksjukdomar som hjärtinfarkt. ANXV har potential att bli First-In-Class (produkt med nya unika verkningsmekanismer som är den första i sitt slag på marknaden) för flera patientgrupper där det finns stora icke tillgodosedda medicinska behandlingsbehov. Ansökningsgrundande säkerhetsstudier pågår med ANXV, och bolaget planerar att påbörja klinisk fas I-studie under fjärde kvartalet 2017.

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Dessutom har bolaget en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för storskalig tillverkning av Annexin A5. Produktionsprocessen är patentansökt. Bolaget är baserat i Stockholm och har ansökt om notering på Nasdaq First North (kortnamn: ANNX). Redeye är bolagets Certified Adviser. www.annexinpharma.com