Back to Press Releases

Ledande befattningshavare i Annexin Pharmaceuticals förvärvar teckningsoptioner

Verkställande direktören och forsknings- och medicinska chefen i Annexin Pharmaceuticals AB (publ) har tecknat totalt 795 764 optioner i incitamentsprogrammet som extrastämman beslutade om den 19 april 2018.

Vid extra bolagsstämma i Annexin Pharmaceuticals AB (publ) (”Annexin”) den 19 april 2018 beslutades bland annat om utfärdande av ett teckningsoptionsprogram till ledande befattningshavare om totalt 795 764 teckningsoptioner av serie TO3. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkom Annexins helägda dotterbolag (under namnändring till Annexin Incentive AB) (”Annexin Incentive”) med rätt och skyldighet att överlåta 486 300 teckningsoptioner till Jamal El-Mosleh, verkställande direktör, och 309 464 teckningsoptioner till Anna Frostegård, forsknings- och medicinsk chef, på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut.

Samtliga teckningsoptioner har tecknats av Annexin Incentive och därefter överlåtits till Jamal El-Mosleh och Anna Frostegård i enlighet med ovan. Pris per teckningsoption fastställdes till 0,48 SEK. Annexin har ingått innehavaravtal med Jamal El-Mosleh och Anna Frostegård på marknadsmässiga villkor innefattande en rätt för Annexin att återköpa optionerna om respektive deltagares anställning i Annexin upphör.

Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner av serie TO3 kan 795 764 nya aktier ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 4,5 procent av det totala antalet aktier i Bolaget och cirka 4,5 procent av det totala röstetalet i Bolaget efter full teckning av Bolagets pågående företrädesemissionen, dock undantaget utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO2 och med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Annexin Pharmaceuticals under perioden 20 april – 19 maj 2021. I enlighet med extrastämmans beslut har lösenpris vid utnyttjande av teckningsoptionerna fastställts till 8,59 SEK, motsvarande 200 procent av den volymvägda genomsnittliga aktiekursen under de 10 handelsdagarna 5 april 2018 till och med 18 april 2018, vilken uppgick till 4,2953 SEK.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Jamal El-Mosleh, vd
Mobil: +46 70 331 90 51

Denna information är sådan information som Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 april 2018 kl. 12:45 CET. 

Om läkemedelskandidaten ANXV
ANXV är ett humant rekombinant protein, Annexin A5, främst avsedd för akut behandling av patienter med hjärt- och kärlsjukdomar med skador och inflammation i blodkärlen. ANXV har en förmåga att skydda och reparera blodkärlen samt motverka inflammationen. Därmed förväntas ANXV att minska lidande och förhoppningsvis dödlighet för flera patientgrupper med både sällsynta kärlsjukdomar och stora folksjukdomar som hjärtinfarkt. ANXV har potential att bli First-In-Class (produkt med nya unika verkningsmekanismer som är den första i sitt slag på marknaden) för flera patientgrupper där det finns stora icke tillgodosedda medicinska behandlingsbehov. Ansökningsgrundande säkerhetsstudier pågår med ANXV, och Bolaget planerar att påbörja klinisk fas I-studie under fjärde kvartalet 2018.

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Dessutom har Bolaget en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för storskalig tillverkning av Annexin A5. Produktionsprocessen är patentansökt. Bolaget är baserat i Stockholm och är noterade på Nasdaq First North, kortnamn ANNX. Redeye är Bolagets Certified Adviser. Se vidare: www.annexinpharma.com