Back to Press Releases

Kommuniké från extra bolagsstämma i Annexin Pharmaceuticals AB (publ) avseende beslut om nyemission

Annexin Pharmaceuticals AB (publ) (”Annexin”) har i dag hållit en extra bolagsstämma där det beslutats om en företrädesemission av högst 5 894 544 units varvid varje unit består av två aktier och en teckningsoption. Vid fullteckning av företrädesemissionen tillförs Annexin initialt cirka 52 MSEK före avdrag för emissionskostnader (45 MSEK efter avdrag för emissionskostnader). I det fall företrädesemissionen blir fulltecknad och samtliga vidhängande teckningsoptioner nyttjas tillförs Bolaget ytterligare cirka 26 MSEK före avdrag för emissionskostnader (24,8 MSEK efter avdrag för emissionskostnader). Med anledning av företrädesemissionen beslutades också om att justera aktie- och aktiekapitalsgränserna i bolagsordningen.

Vidare beslutade bolagsstämman om en riktad nyemission av högst 795 764 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkom Bolagets helägda dotterbolag som är under namnändring till Annexin Incentive AB med rätt och skyldighet för dotterbolaget att på marknadsmässiga villkor överlåta teckningsoptionerna till bolagets verkställande direktör Jamal El-Mosleh och bolagets chief scientific and medical officer Anna Frostegård. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt var att införa ett incitamentsprogram genom vilket Bolaget skapar incitament för Bolagets nyckelpersoner att arbeta och verka för att Bolaget når bästa möjliga affärs- och värdemässiga utveckling.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Jamal El-Mosleh, vd
Mobil: +46 70 331 90 51
E-mail: 
jamal.elmosleh@annexinpharma.com
www.annexinpharma.com 

Om läkemedelskandidaten ANXV
ANXV är ett humant rekombinant protein, Annexin A5, främst avsedd för akut behandling av patienter med hjärt- och kärlsjukdomar med skador och inflammation i blodkärlen. ANXV har en förmåga att skydda och reparera blodkärlen samt motverka inflammationen. Därmed förväntas ANXV att minska lidande och förhoppningsvis dödlighet för flera patientgrupper med både sällsynta kärlsjukdomar och stora folksjukdomar som hjärtinfarkt. ANXV har potential att bli First-In-Class (produkt med nya unika verkningsmekanismer som är den första i sitt slag på marknaden) för flera patientgrupper där det finns stora icke tillgodosedda medicinska behandlingsbehov. Ansökningsgrundande säkerhetsstudier pågår med ANXV, och bolaget planerar att påbörja klinisk fas I-studie under fjärde kvartalet 2018.

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Dessutom har bolaget en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för storskalig tillverkning av Annexin A5. Produktionsprocessen är patentansökt. Bolaget är baserat i Stockholm och är noterade på Nasdaq First North, kortnamn ANNX. Redeye är bolagets Certified Adviser. Se vidare: www.annexinpharma.com 

Denna information är sådan information som Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 april 2018 kl. 11.40 CET.