Back to Press Releases

Kommuniké från extra bolagsstämma i Annexin Pharmaceuticals AB (publ)

Annexin Pharmaceuticals AB (publ) (‘’Bolaget’’) har idag hållit en extra bolagsstämma.

Minskning av aktiekapital
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att minska Bolagets aktiekapital med 12 378 542,40 kronor. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier och minskningsbeloppet ska avsättas till fritt eget kapital. Efter minskningen kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 5 305 089,60 kronor fördelat på 17 683 632 aktier (före företrädesemissionen nedan) med ett kvotvärde om 0,30 kronor. I samband med minskningen av aktiekapitalet beslutades även, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av Bolagets bolagsordning, varvid gränserna för Bolagets aktiekapital ändras från lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor till lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.

Företrädesemission
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att öka Bolagets aktiekapital med högst 15 915 268,80 kronor genom nyemission av högst 53 050 896 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Den som på avstämningsdagen den 4 februari 2020 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna nya aktier i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav. En (1) befintlig aktie berättigar till tre (3) teckningsrätter och en (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny aktie. Teckningskursen är 1,15 kronor per aktie. Teckning av nya aktier ska ske under tiden från den 7 februari 2020 till och med den 21 februari 2020. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. I samband med företrädesemissionen beslutades även, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av Bolagets bolagsordning, varvid gränserna för Bolagets aktiekapital ändras från lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor till lägst 18 000 000 kronor och högst 72 000 000 kronor och gränserna för antalet aktier ändras från lägst 10 000 000 och högst 40 000 000 till lägst 60 000 000 och högst 240 000 000.

Övrigt
Verkställandet av minskningen av aktiekapitalet kräver inte tillstånd från Bolagsverket då Bolaget samtidigt genom företrädesemissionen vidtar åtgärder som medför att varken Bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Anders Haegerstrand, vd
Mobil: +46 70 575 50 37
E-mail: anders.haegerstrand@annexinpharma.com
www.annexinpharma.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 januari 2020 kl. 16:00 CET.

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Dessutom har Bolaget en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för storskalig tillverkning av Annexin A5. Bolaget är baserat i Stockholm och är noterade på Nasdaq First North Growth Market, kortnamn ANNX. Redeye är Bolagets Certified Adviser. Tel. +46 (0) 8 121 576 90, email certifiedadviser@redeye.se.

Om läkemedelskandidaten ANXV
ANXV är ett humant rekombinant protein, Annexin A5, främst avsedd för akut behandling av patienter med hjärt- och kärlsjukdomar med skador och inflammation i blodkärlen. ANXV har en förmåga att skydda och reparera blodkärlen samt motverka inflammationen. Därmed förväntas ANXV att minska lidande och förhoppningsvis dödlighet för flera patientgrupper med både sällsynta kärlsjukdomar och stora folksjukdomar som hjärtinfarkt. ANXV har potential att bli First-In-Class (produkt med nya unika verkningsmekanismer som är den första i sitt slag på marknaden) för flera patientgrupper där det finns stora icke tillgodosedda medicinska behandlingsbehov.