Back to Press Releases

Kommuniké från årsstämma i Annexin Pharmaceuticals AB

Vid årsstämman i Annexin Pharmaceuticals AB (publ) den 25 maj 2023 fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.annexinpharma.com.
 

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2022. Stämman beslutade att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret 2022 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

 

Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2022.

 

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av 6 ledamöter utan suppleanter. Stämman beslutade om omval av Uli Hacksell, Mårten Österlund, Carl-Fredrik Lindner, Gisela Sitbon och Anthon Jahreskog samt nyval av Mikael von Euler till ordinarie styrelseledamöter tills slutet av nästa årsstämma. Till styrelsens ordförande omvaldes Uli Hacksell. Arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 770 000 kronor att fördelas med 220 000 kronor till ordföranden och med 110 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i eventuellt revisions- och ersättningsutskott ska inget särskilt arvode utgå.

 

Stämman beslutade om omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Magnus Lagerberg som huvudansvarig revisor intill utgången av nästa årsstämma. Stämman beslutade vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

 

Stämman beslutade att anta principer för utseende av valberedning samt instruktion för valberedningen med tillägg att styrelseordförande sammankallar valberedningen, men ingår inte i dess arbete.

 

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Emissioner ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor. Vid beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna ska antalet aktier som ska kunna ges ut, respektive tillkomma genom utnyttjande av konvertibler och/eller teckningsoptioner, sammanlagt motsvara högst trettio (30) procent av aktiekapitalet vid tidpunkten för årsstämman 2023. Vid beslut om emission med företrädesrätt för aktieägarna ska antalet aktier som ska kunna ges ut, respektive tillkomma genom utnyttjande av konvertibler och/eller teckningsoptioner, inte vara begränsat på annat sätt än av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antal aktier. Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske i syfte att stärka bolagets kapitalbas eller för att i övrigt stärka bolagets finansiella ställning. Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor.

 

Stämman beslutade slutligen att ändra bolagsordningens paragraf 5 avseende gränserna för aktiekapitalet till lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor, samt paragraf 6 avseende gränserna för antalet aktier till lägst 100 000 000 och högst 400 000 000.

 

 

 

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)

Annexin Pharmaceuticals AB är ett ledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området för behandling av olika sjukdomar. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen men även för cancer. Bolaget har en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar med proteinet Annexin A5 och för produktion av Annexin A5.

Bolaget är baserat i Stockholm och noterat på Nasdaq First North Growth Market, under kortnamnet ANNX. Redeye är företagets Certified Adviser.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Haegerstrand, VD, tel 070 – 575 50 37