Back to Press Releases

Kommuniké från årsstämma i Annexin Pharmaceuticals AB (publ)

Annexin Pharmaceuticals AB (publ) (”Annexin”) har i dag hållit årsstämma.

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2019. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret 2019.

Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och de verkställande direktörer som varit verksamma under räkenskapsåret 2019.

Stämman omvalde, i enlighet med valberedningens förslag, Carl-Fredrik Lindner till styrelseordförande samt Johan Frostegård, Gisela Sitbon och Lena Torlegård till styrelseledamöter tills slutet av nästa årsstämma. Arvode ska utgå med sammanlagt 7 prisbasbelopp (331 100 kr) att fördelas med 2,5 prisbasbelopp (118 250 kr) till ordföranden och med 1,5 prisbasbelopp (70 950 kr) till var och en av de övriga tre ledamöterna. För arbete i ev. revisions- och ersättningsutskott ska inget särskilt arvode utgå.

Stämman omvalde, i enlighet med valberedningens förslag, revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers som har för avsikt att utse Magnus Lagerberg som huvudansvarig revisor intill utgången av årsstämman 2021. Stämman beslutade vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade att bolaget ska ha en valberedning bestående av tre ledamöter. Ledamöterna ska utgöras en representant för var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna per den 30 september 2020.

Stämman beslutade att ändra bolagsordningens punkt 9 avseende avstämningsdagen för rätt att delta i bolagsstämma, för att anpassas till framtida lagändringar.

Vidare bemyndigade stämman styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner motsvarande, vid fullt utnyttjande, sammanlagt högst femton (15) procent av aktiekapitalet vid tidpunkten för årsstämman 2020. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske i syfte att stärka bolagets kapitalbas eller för att i övrigt stärka bolagets finansiella ställning. Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor.

Vidare beslutade stämman att inrätta incitamentsprogram 2020/2023 genom emission av teckningsoptioner till dotterbolag samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till personer i bolagets ledningsgrupp och övriga nyckelpersoner.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Anders Haegerstrand, vd
Mobil: +46 70 575 50 37
E-mail: anders.haegerstrand@annexinpharma.com
www.annexinpharma.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 maj 2020 kl. 17.00 CEST. 
 

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar,som i dag är den vanligaste dödsorsaken. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främstavsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Bolaget har en omfattande patentportfölj för behandling avsjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje förstorskalig tillverkning av Annexin A5. Bolaget är baserat i Stockholm och är noterade på Nasdaq First North Growth Market, kortnamn ANNX. Redeye är bolagets Certified Adviser. Tel. +46 (0) 8 121 576 90, email certifiedadviser@redeye.se.

Om läkemedelskandidaten ANXVANXV är ett humant rekombinant protein, Annexin A5, främst avsedd för akut behandling av patienter med hjärt- och kärlsjukdomar med skador ochinflammation i blodkärlen. ANXV har en förmåga att skydda och reparera blodkärlen samt motverka inflammationen. Därmed förväntas ANXV attminska lidande och förhoppningsvis dödlighet för flera patientgrupper med både sällsynta kärlsjukdomar och stora folksjukdomar som hjärtinfarkt.ANXV har potential att bli First-In-Class (produkt med nya unika verkningsmekanismer som är den första i sitt slag på marknaden) för flerapatientgrupper där det finns stora icke tillgodosedda medicinska behandlingsbehov.