Back to Press Releases

Kommuniké från årsstämma i Annexin Pharmaceuticals AB (publ)

Annexin Pharmaceuticals AB (publ) (”Annexin”) höll idag, onsdagen den 26 maj 2021, årsstämma. Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster genomfördes årsstämman endast genom poströstning och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. På årsstämman fattades följande beslut.

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2020. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret 2020.

Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör som varit verksamma under räkenskapsåret 2020.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Carl-Fredrik Lindner, Johan Frostegård, Gisela Sitbon och Lena Torlegård samt nyval av Mårten Österlund och Uli Hacksell till ordinarie styrelseledamöter tills slutet av nästa årsstämma. Till styrelsens ordförande valdes Uli Hacksell (nyval). Arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 700 000 kronor att fördelas med 200 000 kronor till ordföranden och med 100 000 kronor till var och en av de övriga fem ledamöterna. För arbete i eventuellt revisions- och ersättningsutskott ska inget särskilt arvode utgå.

Stämman omvalde, i enlighet med valberedningens förslag, revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som har för avsikt att utse Magnus Lagerberg som huvudansvarig revisor intill utgången av årsstämman 2022. Stämman beslutade vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta principer för utseende av valberedning samt instruktion för valberedningen. Valberedningen ska inför årsstämman 2022 bestå av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna i bolaget enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 30 september 2021.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra gränserna för bolagets aktiekapital till lägst 10 600 000 kronor och högst 42 400 000 kronor samt antalet aktier till lägst 70 000 000 och högst 280 000 000 i bolagsordningens punkt 5 och 6. Stämman beslutade även att göra vissa redaktionella ändringar i bolagsordningens punkt 1.

Vidare bemyndigade stämman styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner motsvarande, vid fullt utnyttjande, sammanlagt högst femton (15) procent av aktiekapitalet vid tidpunkten för årsstämman 2021. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske i syfte att stärka bolagets kapitalbas eller för att i övrigt stärka bolagets finansiella ställning. Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Anders Haegerstrand, vd
Mobil: +46 70 575 50 37
E-mail: anders.haegerstrand@annexinpharma.com

www.annexinpharma.com

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 maj 2021 kl. 17.00 CEST. 

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Bolaget har en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för storskalig tillverkning av Annexin A5. Bolaget är baserat i Stockholm och är noterade på Nasdaq First North Growth Market, kortnamn ANNX. Redeye är bolagets Certified Adviser. Tel. +46 (0) 8 121 576 90, email certifiedadviser@redeye.se.