Back to Press Releases

Kommuniké från årsstämma i Annexin Pharmaceuticals AB

Vid årsstämman i Annexin Pharmaceuticals AB (publ) den 2 maj 2024 fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.annexinpharma.se.

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2023. Stämman beslutade att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret 2023 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2023.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av 4 ledamöter utan suppleanter. Stämman beslutade om omval av Carl-Fredrik Lindner och Mikael von Euler samt nyval av Jan Nilsson och Mikael Lönn till ordinarie styrelseledamöter tills slutet av nästa årsstämma. Till styrelsens ordförande nyvaldes Jan Nilsson. Arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 750 000 kronor att fördelas med 300 000 kronor till ordföranden och med 150 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i eventuellt revisions- och ersättningsutskott ska inget särskilt arvode utgå.

Stämman beslutade om omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som har för avsikt att utse Magnus Lagerberg som huvudansvarig revisor intill utgången av nästa årsstämma. Stämman beslutade vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade att anta principer för utseende av valberedning samt instruktion för valberedningen. De tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget ska utse varsin ledamot som tillsammans ska utgöra valberedningen inför årsstämman 2025. Vid sammansättningen av valberedningen ska ägarförhållandena per den 30 september 2024 avgöra vilka som är de till röstetalet största aktieägarna.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 28 mars 2024 att öka bolagets aktiekapital med högst 2 982 704,260036 kronor genom nyemission av högst 180 223 511 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Rätt att teckna aktier i företrädesemissionen ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen den 10 maj 2024 är registrerade som aktieägare i bolaget. En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och tjugofem (25) teckningsrätter ger rätt att teckna tretton (13) nya aktier. Teckningskursen per aktie är 0,25 kronor, vilket innebär att Annexin kommer att tillföras cirka 45,1 miljoner kronor förutsatt att företrädesemissionen fulltecknas. Teckningsperioden kommer att löpa från och med den 14 maj 2024 till och med den 28 maj 2024.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner motsvarande högst trettio (30) procent av aktiekapitalet vid tidpunkten då styrelsen utnyttjar bemyndigandet för första gången. Vid beslut om emission med företrädesrätt för aktieägarna ska antalet aktier som ska kunna ges ut, respektive tillkomma genom utnyttjande av konvertibler och/eller teckningsoptioner, inte vara begränsat på annat sätt än av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antal aktier. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske i syfte att stärka bolagets kapitalbas eller för att i övrigt stärka bolagets finansiella ställning. Bemyndigandet ska även kunna användas för att erlägga garantiersättning i form av aktier till de som ingått garantiförbindelser i syfte att säkerställa företrädesemissionen som beslutades om den 28 mars 2024 och godkändes av årsstämman.