Back to Press Releases

Idag är sista dag för handel för Annexins teckningsoptioner av serie TO3

Idag, den 26 april 2022, är sista dag för handel för de teckningsoptioner av serie TO3 (”Teckningsoptionerna”) som Annexin Pharmaceuticals AB (publ) (“Annexin” eller “Bolaget”) emitterade i samband med den företrädesemission av units som Bolaget genomförde under oktober/november 2021. Teckningsoptionerna handlas på Nasdaq First North Growth Market. Fyra (4) Teckningsoptioner ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Annexin till en kurs om 1,25 SEK. Vid fullt nyttjande av samtliga Teckningsoptioner kommer Annexin att tillföras cirka 18,4 MSEK före emissionskostnader. Utnyttjandeperioden för teckningsoptionerna pågår fram till och med den 28 april 2022.

Innehavare av Teckningsoptioner kan teckna aktier i Annexin genom utnyttjande av Teckningsoptionerna i enlighet med instruktionerna nedan. För vidare detaljer om aktieteckning hänvisas till det pressmeddelande som Annexin offentliggjorde den 14 april 2022 och de fullständiga villkoren för Teckningsoptionerna som finns tillgängliga på Bolagets hemsida.

 

Innehavare som har sitt innehav av Teckningsoptioner förvaltarregistrerat (innehav på aktiedepå, ISK-konto eller kapitalförsäkring) ska anmäla utnyttjandet av Teckningsoptioner genom att kontakta sin förvaltare och följa förvaltarens instruktioner avseende teckning och betalning. Detta bör ske i god tid före den 28 april 2022 då olika förvaltare har olika handläggningstider.

 

Innehavare som har sitt innehav av Teckningsoptioner direktregistrerat (innehav på VP-konto) ska anmäla utnyttjandet av Teckningsoptioner genom att fylla i och skicka in anmälningssedel för utnyttjandet, så att anmälningssedeln är emissionsinstitutet Hagberg Aneborn Fondkommission tillhanda senast den 28 april 2022. Anmälningssedel finns tillgängligt på Bolagets, emissionsinstitutets och Redeye AB:s respektive hemsidor (www.annexinpharma.comwww.hagberganeborn.sewww.redeye.se). Observera att betalning för de nya aktierna ska vara Hagberg Aneborn tillhanda senast den 28 april 2022 i enlighet med instruktioner på anmälningssedeln.

 

Notera att Teckningsoptioner som inte utnyttjats senast den 28 april 2022 förfaller utan värde. Innehavare som inte önskar nyttja sina Teckningsoptioner för teckning av aktier i Bolaget kan sälja dessa senast idag, den 26 april 2022.

 

Rådgivare 
Redeye AB är finansiell rådgivare, Cirio Advokatbyrå AB är legal rådgivare och Hagberg Aneborn Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i transaktionen.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Haegerstrand, VD, tel 070 – 575 50 37

Denna information lämnades för offentliggörande den 26 april 2022 kl. 08:30 CEST

 

 

 

Om Annexin
Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Bolaget har en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för storskalig tillverkning av Annexin A5. Bolaget är baserat i Stockholm och är noterade på Nasdaq First North Growth Market, kortnamn ANNX. Redeye är Bolagets Certified Adviser. Tel. +46 (0) 8 121 576 90, email certifiedadviser@redeye.se.