Back to Press Releases

Holländsk preklinisk studie bekräftar potentialen för Annexin A5 vid behandling av hjärtinfarkt

Forskare vid universitetet i Leiden, Nederländerna, har nyligen publicerat en studie som visar hjärtskyddande effekt av Annexin A5 i en preklinisk modell för behandling av hjärtinfarkt.

Data från den prekliniska Proof-of-Concept-studien som genomförts vid universitetet i Leiden visar att systemisk behandling med rekombinant humant (rh) Annexin A5 – påbörjadkort efter en hjärtinfarkt – leder till en minskning av omfattningen av hjärtinfarkten och en signifikant förbättring (30%) av hjärtfunktionen. Studieresultaten styrker den terapeutiska roll som Annexin A5 kan ha inom hjärt- och kärlsjukdomar genom att minska de långsiktigt skadliga konsekvenserna av hjärtinfarkt påhjärtfunktionen. 

Studienär en utomordentligvalidering av potentialen för Annexin A5 i stora hjärt- och kärlsjukdomar som hjärtinfarkt. Modellen i denna studie är dessutom anpassad till en relevant klinisk situation, bland annat eftersom behandlingen sätts ininom en tidsram som ärmöjligi klinik. Samtidigt presenteras behandlingseffekter av sådana måttatt jag måste hålla med forskarna när de kallar sina resultat för slående”, säger Anna Frostegård, CSO/CMO på Annexin Pharmaceuticals.  

Vi har redan godkända patent för behandling av denna typ av sjukdom med vår läkemedelskandidat ANXV som ärett humant rekombinant Annexin A5, men vi planerar för närvarande inte att själva gå vidare in i klinik inom denna indikation.Vårt fokus ligger istället inom ögonsjukdomen retinal venocklusion (RVO) som drabbar ca 16 miljoner patienter världen över. Utveckling av ANXV vid behandling av hjärtinfarkt skulle dock framöver kunna ske tillsammans med en partner”, säger Jamal El-Mosleh, VD på Annexin Pharmaceuticals.   

Artikeln nås genom följande länk: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5928225/ 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Anna Frostegård, CSO/CMO
Mobil: +46 70 11 04 258
E-mail: 
anna.frostegard@annexinpharma.com
www.annexinpharma.com 

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj  2018 kl. 14:00 CET. 


Om läkemedelskandidaten ANXV
ANXV är ett humant rekombinant protein, Annexin A5, främst avsedd för akut behandling av patienter med hjärt- och kärlsjukdomar med skador och inflammation i blodkärlen. ANXV har en förmåga att skydda och reparera blodkärlen samt motverka inflammationen. Därmed förväntas ANXV att minska lidande och förhoppningsvis dödlighet för flera patientgrupper med både sällsynta kärlsjukdomar och stora folksjukdomar som hjärtinfarkt. ANXV har potential att bli First-In-Class(produkt med nya unika verkningsmekanismer som är den första i sitt slag på marknaden) för flera patientgrupper där det finns stora icke tillgodosedda medicinska behandlingsbehov. Ansökningsgrundande säkerhetsstudier pågår med ANXV, och Bolaget planerar att påbörja klinisk fas I-studie under fjärde kvartalet 2018.

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Dessutom har Bolaget en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för storskalig tillverkning av Annexin A5. Produktionsprocessen är patentansökt. Bolaget är baserat i Stockholm och är noterade på Nasdaq First North, kortnamn ANNX. Redeye är Bolagets Certified Adviser. Se vidare: www.annexinpharma.com