Back to Press Releases

Grundare och ledande personer tecknar andelar i nyemission

Annexin Pharmaceuticals AB (publ) har meddelats att Annexins grundare, styrelseledamoten professor Johan Frostegård och bolagets Chief Scientific och Medical Officer Dr. Anna Frostegård och ledande personer i bolaget avser att teckna andelar i den pågående nyemissionen.

Anna och Johan Frostegård, som gjort grundläggande uppfinningar inom annexinområdet, äger sammanlagt 1 873 296 aktier via bolag i Annexin Pharmaceuticals motsvarande 2,4 procent av kapitalet och avser att teckna drygt 70% av sina andelar. VD Anders Haegerstrand samt övriga befintliga aktieägare i styrelse och ledning med ett sammanlagt aktieinnehav på 531 460 aktier avser också att teckna sina delar fullt ut. Företrädesemissionen omfattas sedan tidigare av teckningsförbindelser och teckningsåtaganden på ca 45 procent medan resterande delar täcks av garantiåtaganden.

  

Företrädesemissionen förväntas tillföra bolaget 73,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Sista dag för teckning är 3 november 2021.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Haegerstrand, VD, tel 070 – 575 50 37

 

Denna informationen lämnades för offentliggörande den 1 november 2021 kl. 10:30

 
  
Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)

Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Bolaget har en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för storskalig tillverkning av Annexin A5. Bolaget är baserat i Stockholm och är noterade på Nasdaq First North Growth Market, kortnamn ANNX. Redeye är bolagets Certified Adviser. Tel. +46 (0) 8 121 576 90, email
certifiedadviser@redeye.se.