Back to Press Releases

Företrädesemissionen övertecknad

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Annexin Pharmaceuticals AB (publ) ("Annexin" eller "Bolaget") meddelar att den företrädesemission som beslutades av extra bolagsstämma den 28 januari 2020 (”Företrädesemissionen”) har slutförts. Företrädesemissionen fulltecknades och Annexin Pharmaceuticals tillförs därmed cirka 61 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

"Vi är glada att emissionen gått enligt plan så att arbetet med att ta bolaget in i klinisk fas kan genomföras. Vi välkomnar också att emissionen övertecknats, så att den kan slutföras utan att garantier behöver tas i anspråk.", säger Anders Haegerstrand, vd Annexin Pharmaceuticals AB.

Genom nyemissionen tecknades totalt 100 procent av 53 050 896 erbjudna aktier. Av dessa tecknades 51 109 082 aktier med stöd av teckningsrätter (motsvarande cirka 96 procent av Företrädesemissionen). Därtill tecknades 1 941 814 aktier utan stöd av teckningsrätter (motsvarande cirka fyra procent av Företrädesemissionen). Den totala teckningsgraden i emissionen uppgick till 131 procent.

Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som fastställts i emissionsvillkoren och som beskrivs i Annexins EU-tillväxtprospekt som offentliggjordes den 5 februari 2020. Meddelande om tilldelning sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare. Tilldelade aktier ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Genom Företrädesemissionen tillförs Annexin cirka 61 MSEK före emissionskostnader som uppgår till cirka 8 MSEK.

Aktier och aktiekapital
När Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Annexin att uppgå till 70 734 528 aktier och aktiekapitalet uppgå till 21 220 358 kronor.

Handel med BTA
Handel med BTA (betald tecknad aktie) bedrivs för närvarande på Nasdaq First North Growth Market och upphör när Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket. De nya aktierna förväntas bli registrerade hos Bolagsverket omkring 9 – 13 mars 2020. BTA omvandlas då till ordinarie aktier.

Rådgivare
Redeye Aktiebolag var finansiell rådgivare och Cirio Advokatbyrå AB var legal rådgivare till Annexin i samband med Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB var emissionsinstitut.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Haegerstrand, vd, mobil: +46 70 575 50 37, e-mail: anders.haegerstrand@annexinpharma.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2020 kl. 12:00 CET.

Viktig information
Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Annexin. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Annexin har endast skett i enlighet med det prospekt som Annexin offentliggjordes den 5 februari 2020.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, eller något annat land där sådan åtgärd strider mot tillämpliga lagar eller regler, eller förutsätter att ytterligare prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Företrädesemissionen riktar sig inte till personer i sådant land. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. De teckningsrätter, betalda tecknade aktier (”BTA”) eller nya aktierna som omfattas av erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller någon motsvarande lag i någon delstat i USA.
 

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Bolaget har en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för storskalig tillverkning av Annexin A5. Bolaget är baserat i Stockholm och är noterade på Nasdaq First North Growth Market, kortnamn ANNX. Redeye är bolagets Certified Adviser. Tel. +46 (0) 8 121 576 90, email certifiedadviser@redeye.se.

Om läkemedelskandidaten ANXV
ANXV är ett humant rekombinant protein, Annexin A5, främst avsedd för akut behandling av patienter med hjärt- och kärlsjukdomar med skador och inflammation i blodkärlen. ANXV har en förmåga att skydda och reparera blodkärlen samt motverka inflammationen. Därmed förväntas ANXV att minska lidande och förhoppningsvis dödlighet för flera patientgrupper med både sällsynta kärlsjukdomar och stora folksjukdomar som hjärtinfarkt. ANXV har potential att bli First-In-Class (produkt med nya unika verkningsmekanismer som är den första i sitt slag på marknaden) för flera patientgrupper där det finns stora icke tillgodosedda medicinska behandlingsbehov.