Back to Press Releases

Delårsrapport januari – september 2018

31 October, 2018 Pressmeddelanden (http://www.annexinpharma.com/sv/section/investerare-media/pressmeddelanden/),Finansiella rapporter (http://www.annexinpharma.com/sv/section/investerare-media/finansiella-rapporter/)

Januari – september 2018 i sammandrag

Tredje kvartalet 2018 

 • Periodens resultat uppgick till -4 832 TSEK (-3 783)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,27 kr (-0,64)
 • Eget kapital per aktie uppgick till 2,66 kr (5,77)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6 852 TSEK (-9 168)

Januari – september 2018 

 • Periodens resultat uppgick till -21 575 TSEK (-21 376)
 • Resultat per aktie uppgick till -2,03 kr (-4,37)
 • Eget kapital per aktie uppgick till 2,66 kr (5,77)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -23 251 TSEK (-29 226)

Väsentliga händelser under perioden 

 • I augusti godkände det europeiska patentverket (EPO) ett patent som skyddar Bolagets produktionsprocess för läkemedelskandidaten ANXV.
 • I september meddelade Bolaget att det avser lämna in ansökan om en klinisk fas I-prövning under innevarande kvartal. Kompletterande analyser visar att ytterligare säkerhetsstudier med läkemedelskandidaten ANXV inte behöver genomföras och att de prekliniska säkerhetsstudierna därmed framgångsrikt har avslutats.
   

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Jamal El-Mosleh, vd
Mobil: +46 70 331 90 51
E-mail: jamal.elmosleh@annexinpharma.com
 
 

Denna information är sådan information som Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2018 kl. 08.30.
   

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Dessutom har bolaget en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för storskalig tillverkning av Annexin A5. Produktionsprocessen är patentansökt. Bolaget är baserat i Stockholm och noterat på Nasdaq First North (kortnamn: ANNX). Redeye är bolagets Certified Adviser. www.annexinpharma.com