Back to Press Releases

Delårsrapport januari – juni 2018

Januari – juni 2018 i sammandrag

Andra kvartalet 2018

 • Periodens resultat uppgick till -7 757 TSEK (-10 149)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,95 kr (-1,72)
 • Eget kapital per aktie uppgick till 2,94 kr (6,42)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7 609 TSEK (-11 125)

Första halvåret 2018

 • Periodens resultat uppgick till -16 743 TSEK (-17 593)
 • Resultat per aktie uppgick till -2,39 kr (-2,98)
 • Eget kapital per aktie uppgick till 2,94 kr (6,42)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till-16 399 TSEK (-20 058)

Väsentliga händelser under perioden

 • I april meddelade Bolaget att preliminära data från pågående prekliniska säkerhetsstudier sannolikt inte räcker som underlag för en ansökan om start av klinisk fas I-studie och att ytterligare en mindre preklinisk säkerhetsstudie sannolikt behöver genomföras. I så fall ser Bolaget en förskjutning av den kliniska fas I-studien från tredje kvartalet 2018, som tidigare kommunicerats, till slutet av fjärde kvartalet 2018 och ca tre miljoner kronor i extra kostnader.
 • Bolaget har erhållit besked om ett preliminärt godkännande för en patentansökan som kan komma att skydda Bolagets produktionsprocess av läkemedelskandidaten ANXV.
 • En studie har nyligen publicerats som visar hjärtskyddande effekt av Annexin 5 för behandling av hjärtinfarkt.
 • Bolaget har under perioden genomfört en nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Emissionslikviden uppgick till cirka 52 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av de teckningsoptioner som emitterades kommer Bolaget att tillföras ytterligare cirka 26 MSEK under Q1 2019. 
 • Den 1 juni utsågs Susan Suchdev till COO på Bolaget. Hon kommer närmast från en motsvarande position på det noterade läkemedelsbolaget Klaria. Susan kommer att tillträda den 1 september 2018.
     

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Jamal El-Mosleh, vd
Mobil: +46 70 331 90 51
E-mail: jamal.elmosleh@annexinpharma.com
 

Denna information är sådan information som Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss-bruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2018 kl. 08.30.
   

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Dessutom har bolaget en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för storskalig tillverkning av Annexin A5. Produktionsprocessen är patentansökt. Bolaget är baserat i Stockholm och noterat på Nasdaq First North (kortnamn: ANNX). Redeye är bolagets Certified Adviser. www.annexinpharma.com