Back to Press Releases

Annexin startar aktivitet inom covid-19 samt två andra indikationer

Data från en nyligen genomförd patientstudie och från prekliniska studier visar att proteinet Annexin A5 kan vara relevant som behandling för patienter med covid-19. Annexin Pharmaceuticals har därför beslutat fördjupa dialogen med experter kring den egna läkemedelskandidaten ANXV, som är ett humant rekombinant Annexin A5, och covid-19. Parallellt initierar bolaget expertdialoger även inom två andra indikationsområden, cancer och sickelcellanemi.

Majoriteten av dödsfallen i covid-19 härrör från skador på lungor och hjärta. Processer som cytokinstorm (en okontrollerad inflammationsreaktion), hyperkoagulativitet som leder till en abnorm bildning av små blodproppar i t ex lungan, hjärtmuskelskada och blodförgiftning bidrar till dödsfallen. Djurstudier och andra experimentella studier visar att Annexin A5 reducerar effekterna av flertalet sådana reaktioner, utan att detta specifikt har knutits till covid-19. 

Annexin Pharmaceuticals har nyligen tagit del av opublicerade data från renommerade forskare som pekar på att en skadlig process hos patienter med covid-19 drivs av det kroppsegna ämnet fosfatidylserin (eng: phosphatedylserine, PS), vilket är den molekyl som Annexin A5/ANXV binder och därigenom kan neutralisera. Mekanismen påverkar inte virusets infektionsförmåga i sig, men att blockera PS kan potentiellt reducera risken att utveckla livshotande tillstånd.

Annexin Pharmaceuticals anser att resultaten är mycket intressanta och värda att utforska vidare. Det ska dock understrykas att ANXV, till skillnad mot flertalet läkemedel som nu testas på covidpatienter, ännu inte genomgått fas I-studier.

Det kan dock inte uteslutas att det under vissa, tydligt definierade, förutsättningar kan vara motiverat att pröva ANXV i covidpatienter. För att fördjupa sin förståelse har bolaget beslutat att inleda diskussioner med de aktuella forskarna och intensivvårdsspecialister kring hur och i vilka patienter en studie med ANXV skulle kunna genomföras. Parallellt tas även kontakter med läkemedelsmyndigheter. Andra typer av experter kan också komma att inkluderas i dialoger.

”När man får denna typ av data under en pågående pandemi som skördar dödsoffer vore det närmast oetiskt att inte undersöka dem djupare. Vi hoppas snart få klarhet i om och i så fall hur vi kan ta dessa nya upptäckter vidare”, säger VD Anders Haegerstrand.

Annexin Pharmaceuticals har för närvarande inte resurser eller finansiering att bedriva någon omfattande verksamhet inom området. Skulle en större aktivitet bli aktuell avser bolaget att söka medel för detta från specialiserade forskningsfinansiärer.
 
Nya studier pekar på fler möjligheter för ANXV
Kroppseget Annexin A5 har visat sig kunna skydda och reparera celler bland annat vid kärlskador samt motverka oönskad inflammation. Annexin Pharmaceuticals utvecklar läkemedelskandidaten ANXV i ett första steg mot kärlskador i ögat, men ser även flera andra möjligheter. Tilltron till att ANXV potentiellt kan utvecklas för flera intressanta användningsområden har på senare tid stärks.

Nyligen publicerades en studie i Nature Communications, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32111835/, som föreslår att Annexin A5 fungerar som en s.k. checkpoint inhibitor med bred potential, en substans som gör att cancerceller lättare känns igen och dödas av kroppens eget immunförsvar. Djurstudier visar dessutom att Annexin A5 förstärker effekten av checkpoint inhibitors som används inom cancervården.

Ytterligare en studie nyligen publicerad i tidskriften Blood, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32285120/, pekar direkt på Annexin A5 som en potentiellt effektiv medicin för den genetiska sjukdomen sickelcellanemi.

Båda studierna rapporterar data som föranleder Annexin Pharmaceuticals att aktivt undersöka dessa möjligheter ytterligare, vilket sker genom diskussioner med specialister inom respektive fält och en detaljerad bedömning av medicinska behov och kommersiella förutsättningar.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Haegerstrand, VD, tel 070 – 575 50 37

Denna information är sådan information som Annexin Pharmaceuticals AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 juni 2020 kl. 15.30 CET.
 

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Bolaget har en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för storskalig tillverkning av Annexin A5. Bolaget är baserat i Stockholm och är noterade på Nasdaq First North Growth Market, kortnamn ANNX. Redeye är bolagets Certified Adviser. Tel. +46 (0) 8 121 576 90, email certifiedadviser@redeye.se.

Om läkemedelskandidaten ANXV
ANXV är ett humant rekombinant protein, Annexin A5, främst avsedd för akut behandling av patienter med hjärt- och kärlsjukdomar med skador och inflammation i blodkärlen. ANXV har en förmåga att skydda och reparera blodkärlen samt motverka inflammationen. Därmed förväntas ANXV att minska lidande och förhoppningsvis dödlighet för flera patientgrupper med både sällsynta kärlsjukdomar och stora folksjukdomar som hjärtinfarkt. ANXV har potential att bli First-In-Class (produkt med nya unika verkningsmekanismer som är den första i sitt slag på marknaden) för flera patientgrupper där det finns stora icke tillgodosedda medicinska behandlingsbehov.