Back to Press Releases

Annexin Pharmaceuticals rapport för tredje kvartalet 2023

 Tredje kvartalet 2023

 • Periodens resultat uppgick till -10 836 TSEK (-9 645)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,07 kr (-0,06)
 • Eget kapital per aktie uppgick till 0,004 kr (0,23)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10 975 TSEK (-8 568)
 • Likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 11 305 TSEK jämfört med 17 280 TSEK vid kvartalets ingång

 

Januari – september 2023

 • Periodens resultat uppgick till -29 507 TSEK (-30 606)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,18 kr (-0,21)
 • Eget kapital per aktie uppgick till 0,004 kr (0,21)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -30 785 TSEK (-29 427)
 • Likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 11 305 TSEK jämfört med 31 114 TSEK vid årets ingång

 

 

Händelser under perioden

 • I augusti rapporterade Annexin lovande effektsignaler i den kliniska fas 2-studien inom retinal venocklusion (RVO) med läkemedelskandidaten ANXV.
 • I september rapporterade Annexin viktiga framsteg inom bolagets prekliniska cancerforskning där läkemedelskandidaten ANXV uppvisat lovande resultat som transportör av cellgifter för att döda cancerceller.

 

Händelser efter periodens utgång

 • Under andra kvartalet avtalades lånefaciliteter med de fyra största ägarna upp till totalt 15 MSEK jämnt fördelat på respektive huvudägare som bolaget kan avropa i trancher vid behov. I oktober förlängdes förfallodatumet från 31 oktober 2023 till 29 februari 2024. Per 30 september har 10 MSEK avropats.
 • I oktober har styrelsen upprättat en kontrollbalansräkning som utvisar att bolagets justerade egna kapital överstiger det registrerade aktiekapitalet.

 

 Vd har ordet

Lovande effektsignaler i klinisk fas 2-studie inom RVO och viktiga framsteg inom bolagets prekliniska cancerforskning

 

Tredje kvartalet var ännu ett intensivt kvartal med framgång inom vår pågående kliniska RVO-studie där vi erhöll första resultat som visade på lovande effektsignaler i två av fyra ANXV-behandlade patienter. Betydande avancemang har även gjorts inom bolagets cancersatsning där läkemedelskandidaten ANXV uppvisat spännande prekliniska resultat som transportör av cellgifter för att döda cancerceller.

 

I augusti gav vi uppdrag till en expertgrupp med ledande ögonläkare i USA att genomföra en oberoende utvärdering av samlad information från vår fas 2-studie inom ögonsjukdomen retinal venocklusion (RVO). Resultaten visade att två av fyra patienter som behandlats med ANXV i lägsta planerade dosen uppvisade viss förbättrad synskärpa och minskad svullnad i ögat, innan de fick dagens standardbehandling, anti-VEGF, som gavs efter studiens utgång för att ta bort viss kvarvarande svullnad. Patienterna har därefter inte behövt någon ytterligare anti-VEGF injektion under nio respektive sex månader, vilket är en betydande skillnad mot förväntade minst fyra till sex injektioner det första året och då framförallt under det första halvåret.

 

Beaktat observationerna rekommenderade expertgruppen även att placebogruppen skulle tas bort, som gjort studien mer attraktiv för patienter och därmed accelererat patientrekryteringen. Nu är sex patienter behandlade med ANXV utan att vi observerat några bieffekter och vi inleder nu nästa del av studien där vi avser behandla upp till tio patienter med en högre dos av ANXV. Vår målsättning är att ta in den sista patienten under första kvartalet 2024 och presentera data mer löpande. Inom ramen för licensdiskussioner tror vi att detta kan möjliggöra partnerskap redan innan final studierapport.

 

De lovande effektsignalerna vi nu sett, tillsammans med de första resultaten från vår kliniska imaging-studie i Nederländerna som indikerar att ANXV når blodkärl påverkade av sjukdomen RVO, har resulterat i att vi känner stor optimism inför fortsatta studier. Vi planerar även att presentera våra framsteg vid internationella kongresser under kommande månader.

 

Inom vår cancersatsning meddelade vi i september att vårt ANXV-konjugat i en preklinisk modell visats kunna döda bland annat en typ av cancercell som tagits från en person med trippelnegativ bröstcancer, en mycket svårbehandlad form av bröstcancer. Resultaten är mycket spännande eftersom det innebär att vår läkemedelskandidat ANXV har potentialen att användas ihop med etablerade cellgifter för att ta fram nya cancerläkemedel inom områden där det idag saknas effektiva behandlingar. Mycket arbete återstår innan behandling av patienter kan ske, men ett viktigt delmål i vår cancersatsning har nu uppnåtts.

 

Med viktiga framsteg inom både RVO och vår prekliniska cancersatsning, tillsammans med det betydande medicinska behovet av effektivare behandlingar, ser vi stora potentiella värden i att avancera utvecklingen inom båda områdena.

 

För att finansiera fortsatta studier arbetar styrelse och ledning löpande med olika alternativ och bedömer att bolaget har goda förutsättningar att säkerställa detta. Jag ser med tillförsikt fram emot en fortsatt mycket spännande höst.

 

Tack för ert fortsatta stöd.

Anders Haegerstrand  verkställande direktör

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Haegerstrand, vd, mobil: 070 575 50 37, e-mail: anders.haegerstrand@annexinpharma.com

 

Denna information lämnades för offentliggörande den 18 oktober 2023 kl. 08:30 CET

 

Fullständig rapport kan nås via bolagets hemsida: www.annexinpharma.com/finansiella-rapporter

 

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området för behandling av olika sjukdomar. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen, men även för cancer. Bolaget har en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar med proteinet Annexin A5 0ch för produktion av Annexin A5.

Bolaget är baserat i Stockholm och noterat på Nasdaq First North Growth Market, under kortnamnet ANNX. Redeye är företagets Certified Adviser.