Back to Press Releases

Annexin Pharmaceuticals rapport för tredje kvartalet 2021

Tredje kvartalet 2021

 • Periodens resultat uppgick till -8 177 TSEK (-8 199)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,10 kr (-0,12)
 • Eget kapital per aktie uppgick till 0,11 kr (0,52)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8 130 TSEK (-8 915)

Januari – september 2021

 • Periodens resultat uppgick till -36 242 TSEK (-27 866)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,49 kr (-0,48)
 • Eget kapital per aktie uppgick till 0,11 kr (0,63)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -34 793 TSEK (-26 721)

Händelser under perioden

 • Bolaget har förberett för och beslutat om att förlägga fas 2/proof of concept studien inom retinal venocklusion (RVO) till USA.
 • Positiva resultat har erhållits från den genomförda fas 1-studien, som visar att läkemedelskandidaten ANXV tolererats väl av friska frivilliga studiedeltagare.
 • En klinisk studie i patienter med RVO med användning av fluorescerande ANXV har initierats av bolaget och dess samarbetspartners.
 • Annexin Pharmaceuticals har föreslagit en fullt garanterad företrädesemission av units om 73,5 MSEK samt har säkerställt ytterligare emissionslikvid om 17 MSEK vid optionslösen i april 2022.

Händelser efter periodens utgång

 • Den beslutade företrädesemissionen tecknades till cirka 71,4 procent med stöd av uniträtter och resten av emissionsgaranterna och Annexin Pharmaceuticals tillförs därmed cirka 73,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Det är nu det händer
  

Det är under det kommande året som ANXV skall börja bevisa sin potential som läkemedel för behövande patienter. Mycket arbete har lagts ned på att föra fram läkemedelskandidaten hit, och vi förväntar oss att under 2022 få flera intressanta resultat.

Det tål att upprepas att positiva resultat i den planerade och finansierade fas 2/proof of concept- studien inom retinal ven-ocklusion (RVO) kommer kunna ge tydliga indikationer på om ANXV kan innebära ett genombrott som ny behandling av RVO och ta andelar på en marknad som 2023 bedöms överstiga 20 miljarder US dollar årligen. ANXV har förutsättningar att kunna bli ett bättre läkemedel än vad som finns tillgängligt på den marknaden idag.

Tredje kvartalet har varit intensivt. Vi har kunnat bedöma alla kliniska säkerhetsdata och avsluta fas-1 studien, där friska försökspersoner fått ANXV. Vi är mycket glada över att inte finna några biverkningar som vi anser begränsar den fortsatta utvecklingen av ANXV. Nu är planeringen fas 2/proof of concept-studien inom RVO i slutfasen och ansökan om att starta studien lämnas in till USAs läkemedelsmyndighet, FDA, under fjärde kvartalet. Vi är i ständig dialog med det företag i USA som skall driva studien på vårt uppdrag och arbetet går mycket bra, med stort intresse från många ögonsjukhus.

Den planerade finansieringen av Bolagets verksamhet offentliggjordes i september och en extra bolagsstämma samma månad beslutade att emittera units för en fullt garanterad finansiering på 73,5 MSEK, före avdrag för emissionskostnader, under Q4 2021 och genom säkerställda garantier för utnyttjande av teckningsoptioner ytterligare minst 17 MSEK (och högst 29 MSEK) i april 2022. Emissionen tecknades till drygt 70% genom fortsatt stöd och intresse från framför allt våra befintliga ägare. I en period när svensk biotech sett betydande motgångar är vi väldigt glada och tacksamma över det intresset.

Imaging-studien inom RVO, där vi ger en engångsdos av ett fluorescerande ANXV för att visualisera hur ANXV binds till näthinnan kring skadan, har godkänts av myndigheten i Nederländerna under tredje kvartalet. Vi väntar med spänning på att få se data från patienter under de kommande månaderna. Den utveckling av COVID19 som setts i Nederländerna gynnar tyvärr inte rekryteringen till denna studie, även om det i dagsläget inte finns några formella restriktioner som förhindrar att patienter deltar. Bolaget är också fortfarande berett att tillhandahålla ANXV till de nederländska läkare och forskare som emotser myndighetens godkännande av sin studie i COVID19-patienter.

Rubriken ovan talar sitt tydliga språk. ANXV, nästan identiskt med kroppens eget Annexin A5, är ett fantastiskt protein med fundamentala skyddande, reparerande och inflammationshämmande egenskaper och med en finansierad RVO studie och andra kliniska studier på gång blir året framför oss det mest spännande i bolagets historia.

Anders Haegerstrand  – verkställande direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Haegerstrand, vd, mobil: +46 70 575 50 37, e-mail: anders.haegerstrand@annexinpharma.com

Denna informationen lämnades för offentliggörande den 30 november 2021 kl. 08:30

Rapporten kan nås på bolagets hemsida via nedanstående länk:

https://www.annexinpharma.com/sv/section/investerare-media/finansiella-rapporter/

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Bolaget har en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för storskalig tillverkning av Annexin A5. Bolaget är baserat i Stockholm och är noterade på Nasdaq First North Growth Market, kortnamn ANNX. Redeye är bolagets Certified Adviser. Tel. +46 (0) 8 121 576 90, email certifiedadviser@redeye.se.