Back to Press Releases

Annexin Pharmaceuticals rapport för tredje kvartalet 2019

Tredje kvartalet 2019

  • Periodens resultat uppgick till -6 469 TSEK (-4 832)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,37 kr (-0,27)
  • Eget kapital per aktie uppgick till 1,24 kr (2,66)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 989 TSEK (-6 852)

Januari-september 2019

  • Periodens resultat uppgick till -18 005 TSEK (-21 575)
  • Resultat per aktie uppgick till -1 02 kr (-2,03)
  • Eget kapital per aktie uppgick till 1,24 kr (2,66)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -18 604 TSEK (-23 251)

Väsentliga händelser under perioden

  • Den 2 juli meddelades att Jamal El-Mosleh lämnar vd-posten i Annexin Pharmaceuticals AB.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Den 8 oktober utsågs Anders Haegerstrand till ny vd i Annexin Pharmaceuticals AB. Anders Haegerstrand, som också är styrelseledamot i Annexin Pharmaceuticals, har bred erfarenhet från ledande positioner i läkemedelsindustrin och har tagit flera proteinläkemedel in i kliniska studier

Mot klinisk fas med viss fördröjning, men med fler värdeskapande möjligheter

Det är med stor glädje jag skriver mitt första VD-ord till er aktieägare.

Den uppgift jag tagit mig an är mycket spännande och det är ett stort ansvar att se till att vår produkt ANXV kommer in i klinisk fas och att vi tar till vara den ovanligt breda potential ANXV har. Vi tar ett par nya grepp med så kallade imagingstudier och ser också möjligheter till licensintäkter med mål att under 2020 kunna presentera spännande nyheter som lyfter bolagets värde och tydligt visar på ANXVs potential.

Vårens möte med Läkemedelsverket visade på ett behov av att förklara orsaken till de bieffekter vi fann i vissa toxikologistudier, det vill säga de reaktioner som uppkom endast i gnagare. De studier vi nu utfört sedan dess har givit god vägledning kring detta och de preliminära studierapporter som influtit ger oss gott hopp om att Läkemedelsverket ska finna studieresultaten klargörande och sättet att minimera risker i humanstudier som acceptabla.

ANXV har visat sig vara stabil under lång tid då vi regelbundet analyserat hur ANXV klarar att frysförvaras. I samband med dessa analyser har vi dock funnit ett medföljande protein från produktionsprocessen som ska renas bort. Reningsprocessen har en låg risk för tekniska problem, men innebär merkostnader om ca 2 MSEK och tar viss tid. Jag vill samtidigt påpeka att vi inte tror att detta har med bieffekterna i gnagare att göra.

Vi har under hösten också vidareutvecklat det kliniska studieprotokollet för den planerade Fas 1-studien där vi ska studera säkerhet och eventuella bieffekter efter en eller flera doser av ANXV givna till friska försökspersoner. Vi har genom detta arbete kunnat korta studien i förhållande till tidigare planer.

Sammantaget betyder detta att vi efter klinisk prövningsansökan i december, sedvanlig bedömningsperiod, eventuella frågor och slutligen godkännande, planerar att starta den kliniska studien i mitten av 2020 och ha data avseende säkerhet och tolerabilitet i friska försökspersoner i mitten av 2021.

Under sommaren och hösten har vi tillsammans med samarbetspartners planerat för en ny typ av studier i patienter, så kallade imagingstudier, som kommer att ge oss information om hur ANXV binder till och därmed kan påverka sjukdomsrelaterade celler och vävnader i patienter med retinal venocklusion, sjukdomen i vårt huvudfokus, samt även i patienter med annan kärlsjukdom. Vi anser att sådana studier kan komma att ge en tydligare bild av ANXVs potential, och därmed skapa än bättre förutsättningar för framtida licensaffärer. Vi avser att genomföra dessa studier parallellt med Fas 1-studien och räknar med att kunna presentera mer detaljer kring detta i närtid.

Ett annan aktivitet värd att tydliggöra är att bolaget strategiskt utvärderar flera olika affärsmöjligheter, såväl för att ytterligare stärka vår position i Annexin-fältet genom samarbeten och inlicensiering som för att utlicensiera rättigheter i områden utanför kärnverksamheten, dvs områden utanför läkemedelsutveckling.

Jag och teamet hoppas och tror på aktieägarnas fortsatta stöd och förtroende och vi ser fram emot att kunna nå betydande milstolpar under de närmaste kvartalen.

Anders Haegerstrand
Verkställande direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Haegerstrand, vd, mobil: +46 70 575 50 37, e-mail: anders.haegerstrand@annexinpharma.com
 

Denna informationen lämnades för offentliggörande den 31 oktober 2019 kl. 08:30

Rapporten kan nås på bolagets hemsida via nedanstående länk:

https://www.annexinpharma.com/sv/section/investerare-media/finansiella-rapporter/

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Bolaget har en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för storskalig tillverkning av Annexin A5. Bolaget är baserat i Stockholm och är noterade på Nasdaq First North Growth Market, kortnamn ANNX. Redeye är bolagets Certified Adviser. Tel. +46 (0) 8 121 576 90, email certifiedadviser@redeye.se.

Om läkemedelskandidaten ANXV
ANXV är ett humant rekombinant protein, Annexin A5, främst avsedd för akut behandling av patienter med hjärt- och kärlsjukdomar med skador och inflammation i blodkärlen. ANXV har en förmåga att skydda och reparera blodkärlen samt motverka inflammationen. Därmed förväntas ANXV att minska lidande och förhoppningsvis dödlighet för flera patientgrupper med både sällsynta kärlsjukdomar och stora folksjukdomar som hjärtinfarkt. ANXV har potential att bli First-In-Class (produkt med nya unika verkningsmekanismer som är den första i sitt slag på marknaden) för flera patientgrupper där det finns stora icke tillgodosedda medicinska behandlingsbehov.