Back to Press Releases

Annexin Pharmaceuticals rapport för tredje kvartalet 2017

Tredje kvartalet juli – september

 • Periodens resultat uppgick till -3 783 TSEK (-4 774)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,64 kr (-4,88)
 • Eget kapital per aktie uppgick till 5,77 kr (0,04)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till

-9 168 TSEK (-1 741)

Nio månader januari – september

 • Periodens resultat uppgick till -21 376 TSEK (-6 283)
 • Resultat per aktie uppgick till -4,37 kr (-8,97)
 • Eget kapital per aktie uppgick till 5,77 kr (0,04)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till

-29 226 TSEK (-3 193)

 

Sedan den 16 oktober är jag ny vd för Annexin Pharmaceuticals och har därmed fått förmånen att leda ett bolag med en mycket spännande och potentiellt revolutionerande läkemedelskandidat, ANXV. Jag känner mig oerhört motiverad inför uppgiften att dels bidra till utvecklingen av nya läkemedel för patienter världen över med stora icke tillgodosedda medicinska behov samt dels bidra till att realisera en så stor del som möjligt av den stora potential jag ser i ANXV och därmed även kunna leverera betydande aktieägarvärden ”, säger vd, Jamal El-Mosleh.

 

Väsentliga händelser under perioden

 • Bolaget meddelade den 10 augusti om fördröjning av ansökan och start för klinisk prövning till fas I-studien.
 • Den 5 september meddelar styrelsen att man utvärderar möjligheten till riktad- och/eller företrädesemission under 2017.
 • Bolaget meddelade den 21 september att man är först i världen att producera Annexin A5 i stor skala enligt GMP-krav för kliniskt bruk i människa.
 • Den 22 september meddelar bolaget att det första patientfallet med en så kallad ”loss of function” mutation i Annexin A5-genen och samtidigt allvarlig återkommande hjärt-och kärlsjukdom är identifierad.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 2 oktober höll bolaget på ägarinitiativ en extra bolagsstämma där man beslutar att styrelsen skall bestå av tre personer; Johan Frostegård, Carl-Fredrik Lindner och Gisela Sitbon. Carl-Fredrik Lindner valdes till styrelsens ordförande.
 • Den 3 oktober meddelade styrelsen att vd Annette Colin Lövgren valt att lämna bolaget och att en rekrytering av ny vd påbörjats.
 • Styrelsen meddelade den 11 oktober att man rekryterat Jamal El-Mosleh som vd till bolaget, med tillträde den 16 oktober.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Jamal El-Mosleh, vd
Mobil: +46 70 331 90 51
E-mail: jamal.elmosleh@annexinpharma.com
www.annexinpharma.com 

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2017 kl. 15:00.Om läkemedelskandidaten ANXV
ANXV är ett humant rekombinant protein, Annexin A5, främst avsedd för akut behandling av patienter med hjärt- och kärlsjukdomar med skador och inflammation i blodkärlen. ANXV har en förmåga att skydda och reparera blodkärlen samt motverka inflammationen. Därmed förväntas ANXV att minska lidande och förhoppningsvis dödlighet för flera patientgrupper med både sällsynta kärlsjukdomar och stora folksjukdomar som hjärtinfarkt. ANXV har potential att bli First-In-Class (produkt med nya unika verkningsmekanismer som är den första i sitt slag på marknaden) för flera patientgrupper där det finns stora icke tillgodosedda medicinska behandlingsbehov. Ansökningsgrundande säkerhetsstudier pågår med ANXV, och bolaget planerar att påbörja klinisk fas I-studie under andra kvartalet 2018.

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Dessutom har bolaget en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för storskalig tillverkning av Annexin A5. Produktionsprocessen är patentansökt. Bolaget är baserat i Stockholm och noterat på Nasdaq First North (kortnamn: ANNX). Redeye är bolagets Certified Adviser. www.annexinpharma.com.