Back to Press Releases

Annexin Pharmaceuticals rapport för första kvartalet 2023

Första kvartalet 2023

  • Periodens resultat uppgick till -10 102 TSEK (-9 447)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,06 kr (-0,07)
  • Eget kapital per aktie uppgick till 0,12 kr (0,27)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -11 645 TSEK (-10 147)
  • Likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 20 446 TSEK jämfört med 31 114 TSEK vid kvartalets ingång

 

Händelser under perioden

  • Dr. Alain Thibault utses till Therapeutic Area Head Oncology.
  • Första data från imaging-studie bekräftar att fluorescens-märkt ANXV når till området i ögat där RVO uppstår.
  • Susanne Andersson utses till CFO och ersätter Henrik Palm som går i pension.

 

Händelser efter periodens utgång

  • Bolaget har under maj slutit en lånefacilitet med de fyra största ägarna upp till totalt 10 MSEK jämnt fördelat på respektive huvudägare som bolaget kan avropa i trancher vid behov. Lånet löper till 31 oktober 2023.

Vd har ordet
Q1: God utveckling inom RVO studierna, positiva kliniska expertdiskussioner och initierad kemiutveckling inom cancersatsning

 

Inledningen av 2023 har inneburit fortsatt fokus på vår kliniska fas 2-studie inom retinal venocklusion (RVO) med läkemedelskandidaten ANXV där patientrekryteringen fortgår. Vår kliniska imaging-studie med fluorescerande ANXV har tagit ett viktigt steg framåt när vi i april presenterade positiva fynd från en första patient. Parallellt fortsätter vi att utveckla bolagets cancersatsning där vi ser potential för ANXV hos patienter som inte svarar på existerande läkemedel, eller i kombination med dessa för att förbättra effekten.

 

Vår pågående fas 2-studie i USA med läkemedelskandidaten ANXV inom RVO fortsätter utvecklas väl. Eftersom det är första gången vi testar ANXV i patienter är det primära målet att studera säkerhet, men studien innehåller även många kliniskt relevanta effektmått. Första patienten inkluderades november 2022 och rekryteringen fortgår, om än något långsammare än plan. Vi arbetar målinriktat med att öka inklusionen i direktkontakt med alla involverade parter i USA. Vår målsättning är alltjämt att ha patienter tillhörande studiens första patientgrupp inkluderade och preliminärt utvärderade innan halvårets utgång.

 

I april rapporterade vi också de första resultaten från vår kliniska imaging-studie, SIGHT, som genomförs i samarbete med TRACER Europe BV och University Medical Center Groningen i Nederländerna, där fluorescensmärkt ANXV används för att visualisera effekten av ANXV hos patienter med RVO. Resultaten indikerar att ANXV når blodkärlen påverkade av RVO. Även om imaging-resultaten är lovande är det en första observation och vi önskar oss mer data vid högre doser och från fler patienter. Vi upplever intresset för vårt projekt som fortsatt stort och Annexin fick inbjudan och höll nu i april en presentation på en av de främsta konferenserna inom ögon-området, ARVO, i New Orleans.

 

Uppstartsarbetet inom vår cancersatsning inleddes i början av året då Dr Alain Thibault, Therapeutic Area Head Oncology, anslöt som teammedlem till Annexin. Under kvartalet har vi diskuterat med ett flertal kliniska experter inom immunonkologi där möten hållits med positiva och konkreta resultat. Patienturval och studiedesign, inklusive storlek och utvärderingsmått är nu väl förankrade. Detta är en viktig del i vårt affärsutvecklingsarbete inom onkologi där partnerskap är ett huvudspår. Vidare har bolaget påbörjat den planerade prekliniska aktiviteten med kemisk syntes av ANXV kopplat till ett cellgift där vi även knutit expertkonsulter inom kemisk konjugering till projektet.

 

Vi är glada över att ha säkrat ytterligare 10 MSEK i en lånefacilitet från våra huvudägare för att driva både projektaktiviteter och affärsdiskussioner vidare till viktiga milstolpar.

 

Under våren har vi också stärkt organisationen med en erfaren CFO, Susanne Andersson, som har tagit över efter att Henrik Palm gått i pension. Parallellt har vi arbetat vidare på affärsutvecklingssidan och haft flertalet möten med potentiella framtida samarbetspartners och licenstagare. Även om diskussionerna är i tidiga skeden har vi sett ett tydligt intresse för våra olika ANXV-projekt och jag ser fram emot att hålla er fortsatt uppdaterade om våra framsteg.

 

 

Anders Haegerstrand  verkställande direktör

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Haegerstrand, vd, mobil: 070 575 50 37, e-mail: anders.haegerstrand@annexinpharma.com
 

Denna information lämnades för offentliggörande den 17 maj 2023 kl. 08:30 CET

 

Fullständig rapport kan nås via bolagets hemsida: www.annexinpharma.com/finansiella-rapporter

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området för behandling av olika sjukdomar. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen, men även för cancer. Bolaget har en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar med proteinet Annexin A5 0ch för produktion av Annexin A5.
Bolaget är baserat i Stockholm och noterat på Nasdaq First North Growth Market, under kortnamnet ANNX. Redeye är företagets Certified Adviser.