Back to Press Releases

Annexin Pharmaceuticals rapport för första kvartalet 2022

Första kvartalet 2022

 • Periodens resultat uppgick till -9 447 TSEK (-19 058)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,07 kr (-0,27)
 • Eget kapital per aktie uppgick till 0,27 kr (0,02)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10 147 TSEK (-14 808)

Händelser under perioden

 • Maastrichts universitetssjukhus får godkännanden att starta studie med Annexin Pharmaceuticals läkemedelskandidat, ANXV, hos patienter med covid-19.
 • Annexin Pharmaceuticals utser Dr Fsadni , ögonläkare med omfattande global erfarenhet av att leda klinisk utveckling av nya läkemedel fram till marknadsförda produkter, till Therapy Area Head, Ophtalmology

Händelser efter periodens utgång

 • Annexin Pharmaceuticals har ingått ett licensavtal med Stanford University i Kalifornien, USA som ger Annexin Pharmaceuticals exklusiv licens till patenträttigheter i samband med användning av annexin A5 för behandling av cancer.
 • Annexin Pharmaceuticals har fått klartecken från FDA att starta den planerade kliniska fas 2-studien med läkemedelskandidaten ANXV i patienter med retinal venocklusion (RVO) i USA.
 • Annexin Pharmaceuticals tillkännager ett preliminärt godkännande av ett nytt amerikanskt patent som omfattar tillverkning av ANXV.
 • Annexin Pharmaceuticals tillförs ca 6,1 MSEK genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO3.
 • Anthon Jahreskog valdes till ny styrelseledamot på årsstämman.

 
På väg mot kliniska data

Efter FDA:s godkännande att vi kan påbörja fas 2-studien med vår läkemedelskandidat ANXV för patienter med retinal venocklusion (RVO) har vi arbetat hårt med allt det praktiska som måste på plats för att kunna inkludera den första patienten, vilket vi hoppas kunna ske inom cirka en månad. I samband med förberedelserna besökte vi också en konferens i USA och vi konstaterar att intresset bland ögonläkare och specialister på näthinnans sjukdomar är fortsatt stort. En viktig detalj är att vi får pröva ANXV-behandlingen innan de traditionella läkemedlen, som vi hoppas kunna ersätta, behöver sättas in. Det innebär en fördel vid tolkningen av eventuella effekter. Arbetet med att diskutera med potentiella samarbetspartners och licenstagare har intensifierats. Vår nye medarbetare Dr Mario Fsadni, som knutits till bolaget under kvartalet som ansvarig inom området ögonsjukdomar, är en viktig pusselbit i det arbetet.

Vi har ökat utåtriktade aktiviteter och förenklat patientrekrytering för imagingstudien inom RVO. Vi har optimerat känsligheten i den mikroskopiutrustning som används och vi hoppas att detta kan ge oss de första intressanta data inom kort. Antalet patienter som kan inkluderas i den nederländska studien inom COVID19, för vilken bolaget tillhandahåller ANXV, har gått ned och vi kommer rapportera när och om vi får intressanta patientdata.

En annan viktig händelse under kvartalet är USA:s patentverks meddelande om preliminärt godkännande av vårt produktionspatent. Det ger oss ytterligare skydd mot konkurrens och sannolikt också ett ökat intresse för samarbeten och licenser.

Annexin Pharmaceuticals huvudfokus är RVO, men vi har under kvartalet inlicensierat ett nyckelpatent som skyddar användningen av annexin A5 proteiner, såsom ANXV, för cancerbehandling. De data och mekanismer som presenteras i djurstudier avseende annexin A5-proteinets effekter är unika och det är lika effektivt när det gäller att aktivera immunsystemet för att stöta bort cancerceller vid en jämförelse med existerande immunsystem-aktiverande cancerläkemedel. Vi fortsätter att undersöka hur vi kan exploatera denna unika möjlighet inom ett viktigt område.

Vi ser fram emot de kommande kvartalen med viktiga kliniska data i pipeline.   

Anders Haegerstrand  – verkställande direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Haegerstrand, vd, mobil: +46 70 575 50 37, e-mail: anders.haegerstrand@annexinpharma.com

Denna informationen lämnades för offentliggörande den 30 maj 2022 kl. 08:30

Rapporten kan nås på bolagets hemsida via nedanstående länk:

https://www.annexinpharma.com/sv/section/investerare-media/finansiella-rapporter/

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Bolaget har en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för storskalig tillverkning av Annexin A5. Bolaget är baserat i Stockholm och är noterade på Nasdaq First North Growth Market, kortnamn ANNX. Redeye är bolagets Certified Adviser. Tel. +46 (0) 8 121 576 90, email certifiedadviser@redeye.se.