Back to Press Releases

Annexin Pharmaceuticals rapport för första kvartalet 2021

Första kvartalet 2021

  • Periodens resultat uppgick till -19 058 TSEK (-8 073)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,27 kr (-0,24)
  • Eget kapital per aktie uppgick till 0,02 kr (1,71)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -14 808 TSEK (-5 611)

Händelser under perioden

  • Den 2 mars meddelades att Ulrika Härndahl anställts som Head of CMC.
  • I mars meddelar bolaget att man har inlett den s.k. multipel-dosdelen av fas-1 studien.

Händelser efter periodens utgång

  • I april har styrelsen upprättat en kontrollbalansräkning som utvisar att bolagets justerade egna kapital överstiger det registrerade aktiekapitalet.
  • I maj meddelar bolaget att läkemedelsmyndigheter i USA och Europa har bekräftat bolagets planer för klinisk utveckling av läkemedelskandidaten ANXV inom RVO.

Ett första kvartal med viktiga framsteg

Årets första kvartal har bjudit på flera viktiga framsteg. Fas 1-studien i friska personer går i stort enligt plan, vilket mot bakgrund av pandemin är mycket positivt. Vi har kunnat lägga enkeldos-delen bakom oss utan att något negativt inträffat och har därmed kunnat inleda den del där en studiedeltagare får en dos dagligen i fem dagar. Rekryteringen går lite långsammare än planerat på grund av att pandemin gör deltagande mer komplicerat, men vi förväntar oss ändå att få resultat från de doser som är relevanta för behandling av bland annat retinal ven-ocklusion (RVO) under andra kvartalet.

Den s.k. imagingstudien med fluorescerande ANXV som skall ges till patienter med RVO genomförs av Tracer B.V. och Universitetssjukhuset i Groningen, Nederländerna. Vi räknar med att den kommer att starta under innevarande kvartal. Hastigheten i patientrekryteringen kommer även i denna studie att vara avgörande för när vi kan presentera de första resultaten.

En annan nyckelaktivitet är de interaktioner vi haft med läkemedelsmyndigheter; FDA i USA, MHRA i England och IMA på Island vilka alla ägde rum under april månad. Myndigheterna ger ingen garanti för att de inte kan ändra sin uppfattning vid en närmare granskning, men återkopplingen är mycket uppmuntrande för oss. Sammanfattningsvis har vi fått en väsentligt tydligare bild av hur myndigheterna vill att utvecklingen av ANXV i RVO ska se ut för att kunna bevilja en marknadsregistrering. Denna bild överensstämmer väl med våra egna planer, vilket är positivt och samsynen underlättar den fortsatta utvecklingen av läkemedelskandidaten.

Vi fortsätter arbetet med att undersöka och bedöma förutsättningarna för att expandera vår portfölj med aktiviteter inom COVID19 och cancer, utan att förlora fokus på nyckelprojektet inom RVO.

Vi är mycket glada över att ha kunnat anställa Ulrika Härndahl som Head of CMC, vilket gör att vi förstärkt den interna kompetensen inom produktion av ANXV. Flytten av kontoret till Drottninggatan i Stockholm har inte bara givit oss en bättre arbetsmiljö och förutsättningar för viss personalökning utan lösningen är dessutom mer kostnadseffektiv.

Vi närmar oss tidpunkten när vi ska presentera för er ägare hur vi vill finansiera bolaget i nästa fas. Besked om detta kommer inom de närmaste månaderna, när vi förhoppningsvis lagt ytterligare framgångar till de vi samlat så här långt.

Sammanfattningsvis avancerar vår läkemedelskandidat ANXV nu framåt efter en relativt komplicerad preklinisk utvecklingsfas. Återkopplingen från läkemedelsmyndigheterna stärker oss i övertygelsen om att det är ett gediget arbete som gjorts inför den fortsatta utvecklingen av vår intressanta och mångfacetterade läkemedelskandidat ANXV. Vi inriktar oss nu på att driva det fortsatta utvecklingsarbetet framåt på ett effektivt och värdehöjande sätt som tar tillvara ANXVs unika möjligheter.

Anders Haegerstrand
Verkställande direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Haegerstrand, vd, mobil: +46 70 575 50 37, e-mail: anders.haegerstrand@annexinpharma.com

Denna informationen lämnades för offentliggörande den 6 maj 2021 kl. 08:30

Rapporten kan nås på bolagets hemsida via nedanstående länk:

https://www.annexinpharma.com/sv/section/investerare-media/finansiella-rapporter/

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Bolaget har en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för storskalig tillverkning av Annexin A5. Bolaget är baserat i Stockholm och är noterade på Nasdaq First North Growth Market, kortnamn ANNX. Redeye är bolagets Certified Adviser. Tel. +46 (0) 8 121 576 90, email
certifiedadviser@redeye.se.