Back to Press Releases

Annexin Pharmaceuticals rapport för första kvartalet 2020

Första kvartalet 2020

  • Periodens resultat uppgick till -8 073 TSEK (-5 546)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,24 kr (-0,31)
  • Eget kapital per aktie uppgick till 1,71 kr (1,94)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5 611 TSEK (-7 450)

Väsentliga händelser under perioden

  • Den 18 februari lämnade Annexin Pharmaceuticals in en klinisk prövningsansökan för en första studie i människa med ANXV.
  • Den 26 februari meddelades att den beslutade företrädesemissionen fulltecknades och Annexin Pharmaceuticals tillförs därmed cirka 61 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Den 8 april drog Annexin Pharmaceuticals tillfälligt tillbaka den kliniska prövningsansökan för ANXV och planerar för återinskick efter det att reningsprocessen av läkemedelssubstansen är genomförd.

  
Vi står inför utmaningar, men är väl rustade att möta dem

Året har startat på ett sätt som ingen önskat sig. Sammanfattningsvis är bolaget ännu relativt opåverkat, men förseningar kan inte uteslutas.

Sedan årsskiftet har vi framgångsrikt finansierat bolaget med 61 MSEK före transaktionskostnader i en övertecknad företrädesemission. Vi är mycket tacksamma över att vi därmed har finansiering för våra planerade studier.

Vi skickade också in en ansökan till svenska Läkemedelsverket för att få starta den första kliniska studien med ANXV. Som kommunicerats drog vi i april tillbaka ansökan efter att ha bedömt att Läkemedelsverket för att godkänna ansökan vill se karaktärisering av läkemedelssubstansen efter den planerade reningen. Vi bedömer att det finns goda förutsättningar att få starta fas 1-studien efter att vi gjort detta och arbetet med att rena substansen har startat.

Vi planerar nu i detalj de s.k. imagingstudierna i patienter som tydligt ska kunna illustrera att ANXV når den vävnad och celler där effekten behövs. Detta görs genom att koppla en speciell molekyl till ANXV som sedan kan detekteras med speciella kameror. Studierna kommer också belysa skillnader i ANXV-nivåer i blodplasma mellan friska personer och patienter med kärlsjukdom, där de senare förväntas få lägre nivåer i plasma efter att ANXV har bundits till skadade celler och vävnader. Dessa data förutses kunna utgöra del av beslutsunderlaget när lämpliga dosnivåer i patienter ska bestämmas.

Förberedelserna inför möten med regulatoriska myndigheter i Europa och USA avseende RVO-studier har startat och vi samarbetar med regulatoriska och kliniska specialister för att utarbeta de frågor vi vill ha svar på. Mötena kommer ge oss en mycket god vägledning för hur vi via fas 2-3 studier skall kunna ta ANXV till marknaden för behandling av RVO.

Vårt nyligen godkända patent i Japan avseende produktion av ANXV har gjort vår patentportfölj ännu starkare i en viktig marknad.

 
Anders Haegerstrand

Verkställande direktör

  
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Haegerstrand, vd, mobil: +46 70 575 50 37, e-mail: anders.haegerstrand@annexinpharma.com

Denna informationen lämnades för offentliggörande den 7 maj 2020 kl. 08:30

Rapporten kan nås på bolagets hemsida via nedanstående länk:

https://www.annexinpharma.com/sv/section/investerare-media/finansiella-rapporter/
 

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Bolaget har en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för storskalig tillverkning av Annexin A5. Bolaget är baserat i Stockholm och är noterade på Nasdaq First North Growth Market, kortnamn ANNX. Redeye är bolagets Certified Adviser. Tel. +46 (0) 8 121 576 90, email certifiedadviser@redeye.se.

Om läkemedelskandidaten ANXV
ANXV är ett humant rekombinant protein, Annexin A5, främst avsedd för akut behandling av patienter med hjärt- och kärlsjukdomar med skador och inflammation i blodkärlen. ANXV har en förmåga att skydda och reparera blodkärlen samt motverka inflammationen. Därmed förväntas ANXV att minska lidande och förhoppningsvis dödlighet för flera patientgrupper med både sällsynta kärlsjukdomar och stora folksjukdomar som hjärtinfarkt. ANXV har potential att bli First-In-Class (produkt med nya unika verkningsmekanismer som är den första i sitt slag på marknaden) för flera patientgrupper där det finns stora icke tillgodosedda medicinska behandlingsbehov.