Back to Press Releases

Annexin Pharmaceuticals rapport för fjärde kvartalet 2022

Fjärde kvartalet 2022
 

 • Periodens resultat uppgick till -10 120 TSEK (-15 900)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,07 kr (-0,15)
 • Eget kapital per aktie uppgick till 0,20 kr (0,44)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -11 738 TSEK (-10 051)

 

 

Januari – december 2022

 • Periodens resultat uppgick till -40 726 TSEK (-52 142)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,28 kr (-0,64)
 • Eget kapital per aktie uppgick till 0,21 kr (0,57)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -41 165 TSEK (-45 024)

 

 

Händelser under perioden

 

 • Annexin tillförs cirka 6,1 MSEK genom utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO3.
 • På årsstämman beslutades att inrätta ett incitamentsprogram genom emission av högst 1 700 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025. Incitamentsprogrammet riktar sig till personer i Bolagets ledningsgrupp och övriga nyckelpersoner.
 • På årsstämman beslutades om en minskning av aktiekapitalet med 26 075 611,59 kronor för avsättning till fritt eget kapital.
 • Annexin beslutar om riktad emission om cirka 10,9 MSEK.
 • Annexin Pharmaceuticals meddelar att den första patienten med ögonsjukdomen retinal venocklusion (RVO) har doserats i Bolagets kliniska fas-2 studie av ANXV.
 • Annexin Pharmaceuticals tillkännager att Bolaget tilldelades utmärkelsen Innovation Award på kongressen Ophtalmology Innovation Summit (OIS) i San Diego, för den pågående utvecklingen av ANXV för retinal venocklusion (RVO).
 • Annexin Pharmaceuticals genomför riktad emission om cirka 7 MSEK för att påbörja utveckling inom cancerområdet.

 

Händelser efter periodens utgång

 

 • Annexin Pharmaceuticals utser Dr. Alain Thibault till Therapeutic Area Head Oncology.

 

 

 

Fokus på RVO och med cancersatsning i sikte

Fjärde kvartalet avslutar ett intensivt 2022 där vi tagit flera betydelsefulla steg framåt i utvecklingen av vår läkemedelskandidat ANXV, ett humant Annexin A5 protein. Vårt främsta fokus är alltjämt att driva utveckling av ANXV som behandling av RVO samtidigt som vi under kvartalet också tog det första viktiga steget mot att utforska möjligheterna för läkemedels-kandidater inom cancerområdet genom en riktad kapitalanskaffning.

Arbetet med patientrekrytering till vår kliniska fas 2-studie med ANXV inom ögonsjukdomen retinal venocklusion (RVO) har intensifierats under fjärde kvartalet och resulterade i november i nyheten att första patienten i studien inkluderats. Prövningen är en så kallad proof of concept-studie och planeras att inkludera totalt cirka 20 patienter. För att accelerera patient-rekryteringen ytterligare har vi engagerat fler ögonkliniker i USA och ett lyckat möte med alla studiekoordinatorer har genomförts i början av detta år. Vi hoppas kunna presentera initiala säkerhetsdata under första kvartalet i år och effektdata under första halvåret.

Även vår imaging-studie i patienter med RVO fortgår och som tidigare meddelats har vi här också underlättat för inklusion av patienter genom att bredda studien till att även omfatta patienter med näthinneskada på grund av diabetes. Vi hoppas kunna presentera resultat från studien i närtid.

En viktig nyhet under kvartalet var att vi i december genomförde en riktad emission till våra huvudägare om cirka 7 MSEK i syfte att initiera konkreta satsningar inom cancerområdet med ANXV. Beslutet att ta steget in i cancer med ANXV baseras på resultat från tidigare prekliniska studier som indikerar att Annexin A5 kan minska tumörstorlek och död och att proteinet kan vara lika effektivt att behandla cancer som dagens immuno-onkologiska läkemedel. Med en verkningsmekanism som är skild från de immuno-onkologiska läkemed-len kan Annexin A5 därför potentiellt vara verksamt i cancerpatienter som inte svarar på existerande läkemedel, eller i kombination med dessa för att förbättra effekten.

Därutöver kommer vi också att inleda arbete för att utnyttja Annexin A5-proteinets cancer-uppsökande förmåga genom att binda cellgifter till ANXV och därmed målinrikta cellgifts-behandlingen. På så sätt kan cancerceller dödas medan andra celler i kroppen kan skyddas från cellgifterna.

Som en del i vår cancersatsning utsåg vi i januari 2023 Dr. Alain Thibault till Therapeutic Area Head Oncology. Dr. Thibault, som är en erfaren cancerspecialist utbildad i USA med erfarenhet från ledande befattningar på flera globala läkemedelsbolag, kommer initialt att sätta samman ett advisory board inom onkologi och färdigställa ett kliniskt studieprotokoll för diskussioner med myndigheter och industriella partners.

I konkurrens med flera amerikanska bolag erhöll vi, i december, utmärkelsen Innovation Award på kongressen Ophthalmology Innovation Summit för vår utveckling av ANXV inom RVO. Priset är en kvalitetsstämpel av vår forskning och stärker oss i våra diskussioner med potentiella partners.

Sammanfattningsvis har vi under kvartalet tagit både små och stora steg framåt i vår ambition att göra ANXV till ett framtida läkemedel. Vi ser fram emot ett mycket spännande 2023.

Anders Haegerstrand  verkställande direktör

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Haegerstrand, vd, mobil: +46 70 
575 50 37, e-mail: anders.haegerstrand@annexinpharma.com

 

Denna information lämnades för offentliggörande den 7 februari 2023 kl. 08:30

 

Rapporten kan nås på bolagets hemsida via nedanstående länk:

 

https://www.annexinpharma.com/sv/section/investerare-media/finansiella-rapporter/

 

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Bolaget har en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för storskalig tillverkning av Annexin A5. Bolaget är baserat i Stockholm och är noterade på Nasdaq First North Growth Market, kortnamn ANNX. Redeye är bolagets Certified Adviser.