Back to Press Releases

Annexin Pharmaceuticals rapport för fjärde kvartalet 2021

Fjärde kvartalet 2021

  • Periodens resultat uppgick till -15 900 TSEK (-16 374)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,15 kr (-0,23)
  • Eget kapital per aktie uppgick till 0,44 kr (0,29)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10 051 TSEK (-12 537)

Helår 2021

  • Periodens resultat uppgick till -52 142 TSEK (-44 240)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,64 kr (-0,72)
  • Eget kapital per aktie uppgick till 0,57 kr (0,34)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -45 024 TSEK (-39)

Händelser under perioden

  • Den beslutade företrädesemissionen tecknades till cirka 71,4 procent med stöd av uniträtter och resten av emissionsgaranterna och Annexin Pharmaceuticals tillförs därmed cirka 73,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Händelser efter periodens utgång

  • Maastrichts universitetssjukhus får godkännanden att starta studie med Annexin Pharmaceuticals läkemedelskandidat, ANXV, hos patienter med covid-19.

ANXVs potential kommer snart att synas

Det fjärde kvartalet dominerades av arbetet med att göra klar vår fas 2-studieansökan till den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. Att sammanställa alla data som vi själva genererat kring ANXV och det som den övriga forskarvärlden har publicerat kring proteinet Annexin A5 är ett mycket omfattande arbete. I vårt fall rör det sig om tiotusentals sidor som skall infogas i ansökan. Vi har gott hopp om att komma i gång med fas 2-studien inom någon månad från att detta skrivs så att ögonläkare som skall medverka i studien kan inleda behandlingar av patienter.

Vi är glada över det fortsatt stora intresse som amerikanska ögonläkare visar ANXV och dess möjligheter att dramatiskt förbättra behandlingen av retinal venocklusion (RVO) och vi hoppas och tror därför att inklusionen av patienter kommer att gå relativt snabbt. Man ska dock komma ihåg att antalet individer som drabbas av RVO är litet, även om indikationen globalt sätt enligt rapporter når ett värde av ca 20 miljarder US-dollar inom några år och där USA står för över 50%.   

På Universitetssjukhuset i Groningen, Nederländerna fortsatte en rad aktiviteter för att rekrytera patienter till vår imaging-studie inom RVO.  Enbart en eller fåtal patienter inkluderade i studien kan ge oss värdefull information. Om det lyckas kan vi komma att se hur ANXV binds till näthinnan i personer med diagnosen RVO, vilket stärker argumentationen för ANXV som behandling av RVO.

Inom COVID19 har våra samarbetspartners vid Universitetssjukhuset i Maastricht, Nederländerna i januari 2022 fått myndigheters och sjukhuskommittéers godkännande att starta studien. Det är en begränsad studie som syftar till att undersöka om ANXV är säkert och tolereras av sjukhusvårdade patienter med COVID19. Ett viktigt mål är förstås också att se om ANXV kan minska behovet av extra syretillförsel och minska organskador, framför allt genom att hämma bildningen av blodproppar och skadlig inflammation.  

Annexin Pharmaceuticals huvudfokus är RVO, men vi arbetar vidare och lägger kraft på fortsatt produktion av ANXV och på vår patentportfölj för att skapa ett brett produktskydd och fler affärsmöjligheter.

Vi har förväntningar på kliniska data som har karaktären av genombrott för behandlingar av svåra sjukdomar. Vi ser fram emot 2022 som ett riktigt spännande och framgångsrikt år för ANXV och bolaget.

Anders Haegerstrand  – verkställande direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Haegerstrand, vd, mobil: +46 70 575 50 37, e-mail: anders.haegerstrand@annexinpharma.com

Denna informationen lämnades för offentliggörande den 3 februari 2022 kl. 08:30

Rapporten kan nås på bolagets hemsida via nedanstående länk:

https://www.annexinpharma.com/sv/section/investerare-media/finansiella-rapporter/

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Bolaget har en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för storskalig tillverkning av Annexin A5. Bolaget är baserat i Stockholm och är noterade på Nasdaq First North Growth Market, kortnamn ANNX. Redeye är bolagets Certified Adviser. Tel. +46 (0) 8 121 576 90, email certifiedadviser@redeye.se.