Back to Press Releases

Annexin Pharmaceuticals rapport för fjärde kvartalet 2019

Fjärde kvartalet 2019

 • Periodens resultat uppgick till -10 356 TSEK (-7 272)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,59 kr (-0,41)
 • Eget kapital per aktie uppgick till 0,65 kr (2,25)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7 121 TSEK (-5 251)

Januari-december 2019

 • Periodens resultat uppgick till -28 361 TSEK (-28 847)
 • Resultat per aktie uppgick till -1,60 kr (-2,33)
 • Eget kapital per aktie uppgick till 0,25 kr (2,25)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -25 725 TSEK (-28 502)

Väsentliga händelser under perioden

 • Den 8 oktober utsågs styrelseledamoten Anders Haegerstrand till ny vd i Annexin Pharmaceuticals AB. Anders Haegerstrand har bred erfarenhet från ledande positioner i läkemedelsindustrin och har tagit flera proteinläkemedel in i kliniska studier.
 • Den 23 december publicerades att Annexin Pharmaceuticals genomför en företrädesemission, villkorad av godkännande vid extra bolagsstämma, om cirka 61 MSEK för att finansiera Fas 1-studier och dubbla imagingstudier samt tidigarelägger offentliggörandet av bokslutskommunikén för 2019.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Inga väsentliga händelser efter periodens utgång.

 
Siktet inställt på klinisk studie med ny finansiering

Det fjärde kvartalet har inneburit en konsolidering av data och rapportsammanställning av de pre-kliniska studier vi gjort för att förklara bi-effekterna av ANXV som uppkom i ett djurslag. Inga kompletterande försök har behövts och som beskrivits tidigare har vi den bild av säkerhetsrisker vi bedömer tillräcklig inför inskickande av en klinisk prövningsansökan. Endast ett fåtal bekräftande försök återstår avseende läkemedelssubstansens renhet innan vi kan skicka in klinisk prövningsansökan.
Som kommunicerats i december avser vi att skicka in prövningsansökan i början av 2020 och om vi erhåller godkännande som förväntat under våren har vi förutsättningar att inleda kliniska försök i friska försökspersoner i mitten av 2020.
Vi har kallat till en extra bolagsstämma där vi föreslår aktieägarna att emittera aktier för att ta in ca 61 MSEK via en företrädesemission. Finansieringen avser att täcka kostnaderna för viktiga milstolpar, Fas 1- och imagingstudier som planeras vara klara i mitten av 2021.
Vi känner oss styrkta av den tilltro som flera större aktieägare visat Annexin inför emissionsförslaget. Aktieägare med 50,7 procent av kapital och röster, däribland största ägaren Mikael Lönn, har förbundit sig att teckna sin andel i emissionen. Resterande delar omfattas av garantiåtaganden vilket medför att bolaget kommer att tillföras hela beloppet, givet av bolagsstämman ger sitt klartecken. Bolagsstämman äger rum den 28 januari 2020.

Sammantaget har kvartalet inneburit en mycket positiv utveckling med goda förutsättningar för fullt finansierade kliniska studier.

Anders Haegerstrand
Verkställande direktör
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Haegerstrand, vd, mobil: +46 70 575 50 37, e-mail: anders.haegerstrand@annexinpharma.com

Denna informationen lämnades för offentliggörande den 28 januari 2020 kl. 08:30

Rapporten kan nås på bolagets hemsida via nedanstående länk:

https://www.annexinpharma.com/sv/section/investerare-media/finansiella-rapporter/
 

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Bolaget har en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för storskalig tillverkning av Annexin A5. Bolaget är baserat i Stockholm och är noterade på Nasdaq First North Growth Market, kortnamn ANNX. Redeye är bolagets Certified Adviser. Tel. +46 (0) 8 121 576 90, email certifiedadviser@redeye.se.

Om läkemedelskandidaten ANXV
ANXV är ett humant rekombinant protein, Annexin A5, främst avsedd för akut behandling av patienter med hjärt- och kärlsjukdomar med skador och inflammation i blodkärlen. ANXV har en förmåga att skydda och reparera blodkärlen samt motverka inflammationen. Därmed förväntas ANXV att minska lidande och förhoppningsvis dödlighet för flera patientgrupper med både sällsynta kärlsjukdomar och stora folksjukdomar som hjärtinfarkt. ANXV har potential att bli First-In-Class (produkt med nya unika verkningsmekanismer som är den första i sitt slag på marknaden) för flera patientgrupper där det finns stora icke tillgodosedda medicinska behandlingsbehov.