Back to Press Releases

Annexin Pharmaceuticals rapport för fjärde kvartalet 2018

Fjärde kvartalet 2018

Periodens resultat uppgick till -7 272 TSEK (-9 551)
Resultat per aktie uppgick till -0,41 kr (-1,62)
Eget kapital per aktie uppgick till 2,25 kr (4,15)
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5 251 TSEK (-10 004)

Helår 2018

Periodens resultat uppgick till -28 847 TSEK (-30 927)
Resultat per aktie uppgick till -2,33 kr (-6,02)
Eget kapital per aktie uppgick till 2,25 kr (4,15)
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -28 502 TSEK (-39 082)

Väsentliga händelser under perioden

  • Den 6 december erhölls nya fynd som fick inverkan på en studierapport som skulle legat till grund för ansökan hos Läkemedelsverket om att få starta fas I-studier med ANXV vilket medförde att studiestarten försenas. 
  • Den 21 december erhöll bolaget en justerad studierapport, med tidigare icke-noterad toxikologisk effekt, för en av de två säkerhetsstudier som genomförts med läkemedelskandidaten ANXV och att bolaget behöver göra ytterligare prekliniska studier innan kliniska studier med ANXV kan starta.  

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Den 1 januari 2019 anställdes Henrik Palm som Chief Financial Officer (CFO). Henrik Palm kommer senast från en position som CFO och vice VD i Karo Pharma AB. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Jamal El-Mosleh, vd
Mobil: +46 70 331 90 51
E-mail: jamal.elmosleh@annexinpharma.com
www.annexinpharma.com

Denna informationen lämnades för offentliggörande den 31 januari 2019 kl. 08:25 CET.
 
Om läkemedelskandidaten ANXV
ANXV är ett humant rekombinant protein, Annexin A5, främst avsedd för akut behandling av patienter med hjärt- och kärlsjukdomar med skador och inflammation i blodkärlen. ANXV har en förmåga att skydda och reparera blodkärlen samt motverka inflammationen. Därmed förväntas ANXV att minska lidande och förhoppningsvis dödlighet för flera patientgrupper med både sällsynta kärlsjukdomar och stora folksjukdomar som hjärtinfarkt. ANXV har potential att bli First-In-Class (produkt med nya unika verkningsmekanismer som är den första i sitt slag på marknaden) för flera patientgrupper där det finns stora icke tillgodosedda medicinska behandlingsbehov.
 
Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Dessutom har Bolaget en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för storskalig tillverkning av Annexin A5. Produktionsprocessen är patentansökt. Bolaget är baserat i Stockholm och är noterade på Nasdaq First North, kortnamn ANNX. Redeye är Bolagets Certified Adviser. Tel. +46 (0) 8 121 576 90, email certifiedadviser@redeye.se