Back to Press Releases

Annexin Pharmaceuticals rapport för andra kvartalet 2023

PRESSMEDDELANDE

3 augusti, 2023

Andra kvartalet 2023

 • Periodens resultat uppgick till -8 569 TSEK (-11 514)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,05 kr (-0,08)
 • Eget kapital per aktie uppgick till 0,07 kr (0,23)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8 166 TSEK (-10 712)
 • Likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 17 280 TSEK jämfört med 20 446 TSEK vid kvartalets ingång

 

Januari – juni 2023

 • Periodens resultat uppgick till -18 671 TSEK (-20 961)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,12 kr (-0,15)
 • Eget kapital per aktie uppgick till 0,12 kr (0,23)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -19 811 TSEK (-20 859)
 • Likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 17 280 TSEK jämfört med 31 113 TSEK vid årets ingång

 

 

Händelser under perioden

 • Under kvartalet har lånefaciliteter avtalats med de fyra största ägarna upp till totalt 15 MSEK jämnt fördelat på respektive huvudägare som bolaget kan avropa i trancher vid behov. Lånen löper till 31 oktober 2023. I slutet av kvartalet har 5 MSEK avropats.
 • Första data från imaging-studie bekräftar att fluorescens-märkt ANXV når till området i ögat där RVO uppstår.
 • På årsstämman den 25 maj valdes Mikael von Euler in i styrelsen.

 

Vd har ordet

Positiva resultat från imaging-studien inom RVO och fortsatt god utveckling inom cancer

 

Den intensiva inledningen av 2023 har fortsatt under andra kvartalet med fokus på ANXV och den pågående kliniska fas 2-studien inom retinal venocklusion (RVO), samt på vår cancersatsning som inleddes i början av året. Vidare presenterade vi i april positiva fynd från vår imaging-studie med fluorescerande ANXV.

 

Sedan hösten 2022 genomför Annexin en placebo-kontrollerad fas 2-studie i USA med den biologiska läkemedelskandidaten ANXV i patienter med RVO. Det primära målet är att studera säkerhet men studien innehåller också många kliniskt relevanta effektmått såsom synundersökning med syntavla och graden av svullnad i näthinnan. Patient-rekryteringen till studien fortgår alltjämt om än långsammare än plan, dock arbetar vi målinriktat med att öka rekryteringshastigheten i studien tillsammans med alla involverade parter i USA. Positivt är att inga säkerhetsrisker har identifierats så här långt i studien.

 

I kvartalets början rapporterade vi intressanta resultat från vår kliniska imaging-studie, SIGHT, där fluorescensmärkt ANXV används för att visualisera effekten av ANXV hos patienter med RVO. Resultaten innebär en god indikation på att ANXV, när det ges i en ven på armen eller handen, når blodkärlen i bakre delen av ögat påverkade av RVO. Resultatet är lovande och är en första observation. Vi arbetar nu med att samla mer data vid högre doser och från fler patienter, även sådana med diabetes-orsakade ögonförändringar som kan komma att bli en framtida patientgrupp för behandling.

 

Intresset för våra projekt är fortsatt stort, vilket tydligt märktes när vi i april höll en presentation på en av de främsta konferenserna inom ögon-området, ARVO, i New Orleans. Vi har under kvartalet börjat intensifiera vårt affärsutvecklingsarbete och kommer kunna öka takten i licensdiskussioner, framförallt när vi erhållit ytterligare kliniska data.

 

Utöver RVO har Annexin valt att driva utveckling mot möjliga cancerbehandlingar baserat på att många olika tumörer exponerar fosfatidylserin, ANXVs målmolekyl, på sin yta. Vi ser stor potential för ANXV hos patienter som inte svarar på existerande läkemedel, eller i kombination med dessa för att få additiva eller synergistiska effekter. Både ANXV i sig, eller med ett cellgift kopplat till ANXV, utgör reella möjligheter och skulle kunna ta en plats på en marknad där existerande läkemedel framförallt är antikroppar och som inte kan binda till fosfatidylserin på ett effektivt sätt.

 

Annexins cancersatsning inleddes i början av året med utnämningen av Dr Alain Thibault som Therapeutic Area Head Oncology. Diskussioner med kliniska experter under första och andra kvartalet bekräftar behovet av nya terapier och att ANXV erbjuder något unikt samt att vår plan är trovärdig. Vi har utvecklat konkreta planer för hur ANXV kan testas i patienter och detta är viktigt för vårt affärsutvecklingsarbete inom onkologi där partnerskap är ett huvudspår.

 

Vi är glada över att ha säkrat ytterligare lånefaciliteter från våra huvudägare, som nu uppgår till totalt 15 MSEK, och som möjliggör för oss att driva både projektaktiviteter och affärsdiskussioner vidare till viktiga milstolpar.

 

Med fortsatta framsteg i våra projekt, tillsammans med de betydande medicinska behoven inom såväl RVO som cancerområdet, ser jag med tillförsikt på det kommande halvåret.

 

Anders Haegerstrand  verkställande direktör

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Haegerstrand, vd, mobil: 070 575 50 37, e-mail: anders.haegerstrand@annexinpharma.com
 

Denna information lämnades för offentliggörande den 3 augusti 2023 kl. 08:30 CET

 

Fullständig rapport kan nås via bolagets hemsida: www.annexinpharma.com/finansiella-rapporter

 

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området för behandling av olika sjukdomar. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen, men även för cancer. Bolaget har en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar med proteinet Annexin A5 0ch för produktion av Annexin A5. 

Bolaget är baserat i Stockholm och noterat på Nasdaq First North Growth Market, under kortnamnet ANNX. Redeye är företagets Certified Adviser.