Back to Press Releases

Annexin Pharmaceuticals rapport för andra kvartalet 2022

Andra kvartalet 2022

 

 

 • Periodens resultat uppgick till -11 514 TSEK (-9 007)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,08 kr (-0,12)
 • Eget kapital per aktie uppgick till 0,23 kr (0,23)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10 712 TSEK (-12 035)

 

 

Första halvåret 2022

 

 • Periodens resultat uppgick till -20 961 TSEK (-28 065)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,15 kr (-0,39)
 • Eget kapital per aktie uppgick till 0,23 kr (0,23)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -20 859 TSEK (-26 843)

 

 

Händelser under perioden

 

 • Annexin Pharmaceuticals har ingått ett licensavtal med Stanford University i Kalifornien, USA som ger Annexin Pharmaceuticals exklusiv licens till patenträttigheter i samband med användning av annexin A5 för behandling av cancer.
 • Annexin Pharmaceuticals har fått klartecken från FDA att starta den planerade kliniska fas 2-studien med läkemedelskandidaten ANXV i patienter med retinal venocklusion (RVO) i USA.
 • Annexin Pharmaceuticals tillkännager ett preliminärt godkännande av ett nytt amerikanskt patent som omfattar tillverkning av ANXV.
 • Annexin Pharmaceuticals tillförs cirka 6,1 MSEK genom utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO3.
 • Anthon Jahreskog valdes till ny styrelseledamot på årsstämman.
 • Annexin Pharmaceuticals beslutar om och genomför en riktad emission om cirka 10,9 MSEK.

 

 

 

Händelser efter periodens utgång

 

 • Inga väsentliga händelser efter periodens utgång.

 

 

Viktiga mål uppnådda under första halvåret
 

Efter det positiva FDA-godkännandet i april har vi arbetat intensivt med fas-2 studien inom retinal venocklusion (RVO). Nödvändiga detaljer såsom hantering av läkemedlet lokalt i USA, validering och kvalificering av den utrustning som används vid patientundersökningarna och att utbilda personal har tagit tid. Vår bedömning är att den första patienten kan inkluderas inom kort.

Parallellt arbetar vi med att entusiasmera studieläkare och annan personal för att identifiera patienter både på deras egna ögonkliniker och på kliniker i deras respektive upptagningsområde. Detta är särskilt viktigt eftersom RVO är en relativt sällsynt diagnos. Vår bedömning att vi ska kunna inkludera patienter och se viktiga data under andra halvåret i år kvarstår. Finala effektdata kan förväntas första halvåret 2023.

I Nederländerna sätter vi in ytterligare krafter för att få in RVO-patienter och utvärdera data i imaging-studien. En rad lokala faktorer har försenat arbetet men nu är dessa lösta varför vi tror på ökad aktivitet i höst

I studien inom covid-19 som bolaget stöder har nedgången i antal patienter gjort att ingen patient ännu har inkluderats och pandemins utveckling hösten är oviss.

Vi har fått ett mycket viktigt patentgodkännande i USA för vår tillverkningsprocess av ANXV. Nu har vi ett starkt skydd för denna på alla de största marknaderna.

Stort intresse från branschen

Vi ser ett mycket stort intresse för ANXV och vårt program bland amerikanska specialister. När vi i juli deltog som inbjudna talare på Ophthalmology Innovation Summit i New York, känt för att samla de mest relevanta och spännande bolagen inom oftalmologi, var det tydligt att vi står för en verklig innovation inom behandling av näthinnans sjukdomar och inom RVO specifikt. Detta öppnar dörrar för att inleda en dialog kring projektet med potentiella licenstagare inför de kommande kliniska fas 2-resultaten. Under hösten kommer vi även att besöka USAs västkust och Japan i samma syfte.

En strategi för andra områden utkristalliseras

Som vi rapporterat tidigare ser vi möjligheter för ANXV på det stora och viktiga cancerområdet. Grunden för detta är ett tiotal oberoende studier som pekar på att phosphatidylserinet (PS) som finns på ytan av nästan alla cancerceller är delaktigt i att tumörer växer och sprids i kroppen. ANXVs förmåga att blockera PS indikerar starkt att ANXV skulle kunna få en bred användning inom cancer.

Cancerområdet är komplext både ur medicinskt och affärsmässigt perspektiv, och vi har därför anlitat såväl vetenskapliga experter som experter med relevant affärsbakgrund för att ge oss vägledning.

Vi upplever också ett fortsatt stort intresse från läkare och forskare som vill studera effekten av ANXV inom andra sjukdomar. En strategi för hur vi vill adressera dessa möjligheter kommer att presenteras senare under året.

Sammantaget ser jag fram mot en mycket händelserik höst!

Anders Haegerstrand  verkställande direktör

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Haegerstrand, vd, mobil: +46 70 575 50 37, e-mail: anders.haegerstrand@annexinpharma.com

 

Denna informationen lämnades för offentliggörande den 23 augusti 2022 kl. 08:30

 

Rapporten kan nås på bolagets hemsida via nedanstående länk:

 

https://www.annexinpharma.com/sv/section/investerare-media/finansiella-rapporter/

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Bolaget har en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för storskalig tillverkning av Annexin A5. Bolaget är baserat i Stockholm och är noterade på Nasdaq First North Growth Market, kortnamn ANNX. Redeye är bolagets Certified Adviser.