Back to Press Releases

Annexin Pharmaceuticals rapport för andra kvartalet 2021

Andra kvartalet 2021

 • Periodens resultat uppgick till -9 007 TSEK (-11 593)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,12 kr (-0,16)
 • Eget kapital per aktie uppgick till 0,23 kr (0,64)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -12 035 TSEK (-12 136)

Första halvåret 2021

 • Periodens resultat uppgick till -28 065 TSEK (-19 667)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,39 kr (-0,38)
 • Eget kapital per aktie uppgick till 0,23 kr (0,87)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -26 843 TSEK (-17 747)

Händelser under perioden

 • I april har styrelsen upprättat en kontrollbalansräkning som utvisar att bolagets justerade egna kapital överstiger det registrerade aktiekapitalet.
 • Den 5 maj meddelades att Annexin Pharmaceuticals genomfört framgångsrika möten med läkemedelsmyndigheter i USA och Europa. Myndigheterna har bekräftat bolagets planer för klinisk utveckling av läkemedelskandidaten ANXV inom retinal venocklusion (RVO).
 • Den 18 maj informerades om att Annexin Pharmaceuticals har inlett ett samarbete med läkare i Nederländerna i syfte att genomföra en covid-19-studie.
 • Den 25 maj meddelades att Annexin Pharmaceuticals genomför en riktad emission om cirka 15 MSEK.

Händelser efter periodens utgång

 • Bolaget har förberett för och beslutat om att förlägga fas 2/proof of concept studien inom RVO till USA.

Ett första halvår som ger tillförsikt

Vår fas 1-studie med ANXV fortsatte enligt plan under andra kvartalet och vi nådde dessutom en dos-nivå som vi bedömer kan ge behandlings-effekt i patienter med retinal ven-ocklusion (RVO). Då rekryteringstakten varit något långsammare än önskat på grund av COVID19-pandemin, är inte alla doser färdigutvärderade eller, men vi kan konstatera att vi kunnat ge ANXV till friska studiedeltagare utan att hittills se några begränsande bieffekter. Vi räknar med att kunna ha fullständiga studiedata från fas 1 inom 2 månader.

Resultaten från denna studie ska i nästa steg ligga till grund för en ansökan om en fas 2-studie i patienter med RVO med möjlig start i år.

Efter våra viktiga och framgångsrika möten med läkemedelsmyndigheter under våren har vi under halvåret arbetat förberedande och nyligen beslutat att förlägga fas 2 studien till USA. Vi har kontrakterat ett s.k. CRO som är specialiserat på studier inom ögonsjukdomar och tillsammans planerar vi för att skicka in en ansökan till FDA, en s.k. IND ansökan. Vår bedömning är att ett godkännande från FDA och en förmodat framgångsrik studie på den viktigaste marknaden är rätt väg att gå.

Innan och parallellt med fas 2-studien, arbetar vi vidare med en imaging-studie som syftar till att verifiera att ANXV binder till näthinnan i patienter med RVO. Studien är under bedömning av den nederländska läkemedelsmyndigheten och vi hoppas kunna starta den under tredje kvartalet.

Den studie i covid19 som bolaget vill medverka till i samarbete med nederländska läkare och forskare är fortsatt också under bedömning av den nederländska läkemedelsmyndigheten. Då smittspridningen ökat och vaccinationsgraden inte är tillräckligt hög för att skydda alla mot livshotande sjukdom anser vi, liksom forskarna, att studien kan bli värdefull. Vi emotser myndighetens återkoppling.

För att säkra likviditeten fram till dessa viktiga milstolpar valde bolaget att göra en riktad emission på MSEK 15 till några av de större ägarna under maj månad. Medlen från emissionen har också möjliggjort ett intensivt planeringsarbete för fas 2-studien i RVO. Innan en sådan studie kan starta behöver bolaget dock stärka sin finansiering, något vi avser att återkomma till under hösten.

Bolaget stod som organisatör för ett globalt digitalt forskningsmöte ”International Conference on Annexins” som framgångsrikt genomfördes i juni med ett hundratal deltagare.                    

Trots den något osäkra situationen i världen ser vi med tillförsikt och optimism fram emot att fortsätta att utveckla ANXV till ett läkemedel och Annexin Pharmaceuticals till ett patientorienterat bolag.

Anders Haegerstrand
Verkställande direktör

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Haegerstrand, vd, mobil: +46 70 575 50 37, e-mail: anders.haegerstrand@annexinpharma.com

Denna informationen lämnades för offentliggörande den 19 augusti 2021 kl. 08:30

Rapporten kan nås på bolagets hemsida via nedanstående länk:

https://www.annexinpharma.com/sv/section/investerare-media/finansiella-rapporter/

 

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Bolaget har en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för storskalig tillverkning av Annexin A5. Bolaget är baserat i Stockholm och är noterade på Nasdaq First North Growth Market, kortnamn ANNX. Redeye är bolagets Certified Adviser. Tel. +46 (0) 8 121 576 90, email certifiedadviser@redeye.se.