Back to Press Releases

Annexin Pharmaceuticals rapport för andra kvartalet 2019

Andra kvartalet 2019

  • Periodens resultat uppgick till -5 990 TSEK (-7 757)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,34 kr (-0,95)
  • Eget kapital per aktie uppgick till 1,60 kr (2,94)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6 290 TSEK (-7 609)

Första halvåret 2019

  • Periodens resultat uppgick till -11 536 TSEK (-16 743)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,65 kr (-2,39)
  • Eget kapital per aktie uppgick till 1,60 kr (2,94)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -13 740 TSEK (-16 399)

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Den 2 juli meddelades att Jamal El-Mosleh lämnar VD-posten i Annexin Pharmaceuticals AB. Styrelsen har inlett processen att rekrytera en ny VD.
Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Bolaget har en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för storskalig tillverkning av Annexin A5. Bolaget är baserat i Stockholm och är noterade på Nasdaq First North, kortnamn ANNX. Redeye är Bolagets Certified Adviser. Tel. +46 (0) 8 121 576 90, email certifiedadviser@redeye.se
 
Om läkemedelskandidaten ANXV
ANXV är ett humant rekombinant protein, Annexin A5, främst avsedd för akut behandling av patienter med hjärt- och kärlsjukdomar med skador och inflammation i blodkärlen. ANXV har en förmåga att skydda och reparera blodkärlen samt motverka inflammationen. Därmed förväntas ANXV att minska lidande och förhoppningsvis dödlighet för flera patientgrupper med både sällsynta kärlsjukdomar och stora folksjukdomar som hjärtinfarkt. ANXV har potential att bli First-In-Class (produkt med nya unika verkningsmekanismer som är den första i sitt slag på marknaden) för flera patientgrupper där det finns stora icke tillgodosedda medicinska behandlingsbehov.

Fortsatt fokus mot start av klinisk studie
Sedan den förra rapporten har vi arbetat vidare med att stärka det prekliniska datapaketet för Annexin A5 i linje med vår egen analys och den återkoppling vi fick från Läkemedelsverket vid vårt möte i slutet av april. De studier vi nu genomfört förtydligar bilden av Annexin A5. De nya preliminära data som hittills inkommit stärker bilden av att vi ska kunna gå vidare med läkemedelskandidaten med studier i människa och till relevanta doser. Fortfarande återstår ytterligare studier och sammanställning av studierapporter innan det är dags att gå vidare mot nästa steg, att sammanställa ansökan om att få starta den första kliniska studien med Annexin A5.

Mot den bakgrunden hyser vi fortsatt goda förhoppningar att under andra halvåret 2019 både kunna lämna in ansökan att få starta kliniska studier och också få Läkemedelsverkets klartecken för detta. Vi kommer förstås att meddela marknaden när vi lämnar in ansökan.

Vi har under perioden också träffat och svarat på frågor från aktieägare kring de förseningar som uppstått. Vi delar alla den frustration över de förseningar som uppstått, men internt har vi aldrig tvivlat på att vi måste fortsätta att driva projektet framåt. Vår ambition är att vi under hösten ska lyckas etablera en tydligare bild av såväl möjligheterna som utmaningarna med Annexin A5 och hur vi avser att fortsätta driva projektet.

Vi tackar för aktieägarnas fortsatta stöd och förtroende och ser fram emot att kunna nå ett par betydande milstenar under året.

Jamal El-Mosleh
Verkställande direktör 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jamal El-Mosleh, vd, mobil: +46 70 331 90 51, e-mail: jamal.elmosleh@annexinpharma.com

Denna informationen lämnades för offentliggörande den 22 augusti 2019 kl. 08:30