Back to Press Releases

Annexin Pharmaceuticals rapport för andra kvartalet 2017

Andra kvartalet april – juni

 • Periodens resultat uppgick till -10 149 TSEK (-884)
 • Resultat per aktie uppgick till -1,72 kr (-13,78)
 • Eget kapital per aktie uppgick till 6,42 kr (-1,90)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -11 125 TSEK (-176)

Halvår januari – juni

 • Periodens resultat uppgick till -17 593 TSEK (-1 509)
 • Resultat per aktie uppgick till -2,98 kr (-23,47)
 • Eget kapital per aktie uppgick till 6,42 kr (-1,90)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -20 058 (-1 452)

”Utvecklingen fortsatte av vår banbrytande läkemedelskandidat ANXV som vi hoppas kunna möjliggöra, inte bara bättre liv för många människor utan även rädda liv. Under andra kvartalet nådde vi flera viktiga milstolpar och målsättningar som inte bara banar väg för den fortsatta utvecklingen utan även skapat värde i bolaget.  

En viktig milstolpe var noteringen av aktien på Nasdaq, First North, vilket genomfördes den 19 april, och som möjliggjort den fortsatta utvecklingen av vår läkemedelskandidat ANXV.

Jag är mycket nöjd med de framsteg vi har gjort avseende flera aktiviteter under kvartalet, såsom storskalig tillverkning av läkemedelskandidaten ANXV enligt GMP-krav samt planering och design av fas I-studien för att förbereda vår ansökan inför klinisk fas I prövning”, säger VD, Annette Colin Lövgren.

Väsentliga händelser under perioden

 • Bolaget meddelade den 5 april att ett patent avseende metoder för förebyggande eller behandling av återförträngning av blodkärl, restenos, godkänts i Europa.
 • Bolagets aktie och teckningsoption noterades den 19 april på Nasdaq, First North under beteckningen ANNX för aktien samt ANNXTO för teckningsoptionen.
 • Bolaget meddelade den 16 maj att det amerikanska patentverket formellt godkänt bolagets patentansökan avseende metoder för behandling av patienter med ischemiska hjärtsjukdomar.
 • Bolaget meddelade den 20 juni att det amerikanska patentverket formellt godkänt bolagets patentansökan avseende metoder för behandling av patienter med perifer artärsjukdom.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Annexin Pharmaceuticals meddelade den 10 augusti att de står inför en fördröjning avseende inlämning av ansökan samt start av klinisk prövning till fas I-studien jämfört med vad som tidigare kommunicerats.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annette Colin Lövgren, VD
Mobil: +46 70 319 06 76
E-mail: annette.colinlovgren@annexinpharma.com
www.annexinpharma.com 

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2017 kl. 15:00.

Om läkemedelskandidaten ANXV
ANXV är ett humant rekombinant protein, Annexin A5, främst avsedd för akut behandling av patienter med hjärt- och kärlsjukdomar med skador och inflammation i blodkärlen. ANXV har en förmåga att skydda och reparera blodkärlen samt motverka inflammationen. Därmed förväntas ANXV att minska lidande och förhoppningsvis dödlighet för flera patientgrupper med både sällsynta kärlsjukdomar och stora folksjukdomar som hjärtinfarkt. ANXV har potential att bli First-In-Class (produkt med nya unika verkningsmekanismer som är den första i sitt slag på marknaden) för flera patientgrupper där det finns stora icke tillgodosedda medicinska behandlingsbehov. Ansökningsgrundande säkerhetsstudier pågår med ANXV, och bolaget planerar att påbörja klinisk fas I-studie under andra kvartalet 2018.
Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Dessutom har bolaget en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för storskalig tillverkning av Annexin A5. Produktionsprocessen är patentansökt. Bolaget är baserat i Stockholm och noterat på Nasdaq First North (kortnamn: ANNX). Redeye är bolagets Certified Adviser. www.annexinpharma.com.