Back to Press Releases

Annexin Pharmaceuticals offentliggör tilläggsprospekt med anledning av att ledande befattningshavare har förvärvat teckningsoptioner

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.

Annexin Pharmaceuticals AB (publ) (”Annexin” eller ”Bolaget”) har upprättat ett tillägg till det prospekt avseende inbjudan till teckning av units som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 27 april 2018 och offentliggjordes samma dag. Tilläggsprospektet är en del av, och ska läsas tillsammans med, prospektet.

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att ledande befattningshavare i Annexin har förvärvat teckningsoptioner i Bolaget i enlighet med det incitamentsprogram som extra bolagsstämma beslutade om den 19 april 2018. Totalt har tecknats 795 764 optioner av serie TO3 varav 486 300 teckningsoptioner tecknats av Jamal El-Mosleh, verkställande direktör, och 309 464 teckningsoptioner tecknats av Anna Frostegård, forsknings- och medicinsk chef.

Tilläggsprospektet har godkänts av Finansinspektionen och kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se) och finns tillgängligt på Annexins hemsida (www.annexinpharma.com) samt Redeyes hemsida (www.redeye.se).

Investerare som före offentliggörandet av detta tilläggsprospekt har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av units som omfattas av erbjudandet i prospektet, har rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke till och med den 9 maj 2018 (det vill säga inom två arbetsdagar från offentliggörandet av tilläggsprospektet). Återkallelse ska ske skriftligen till Hagberg & Aneborn. Investerare som har tecknat via förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Teckning som ej återkallas kommer förbli bindande och om investeraren önskar kvarstå med sin teckning behöver denne ej vidta några åtgärder.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Jamal El-Mosleh, vd
Mobil: +46 70 331 90 51
E-mail: 
jamal.elmosleh@annexinpharma.com
www.annexinpharma.com 

Denna information är sådan information som Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2018 kl. 13:00 CET. 


Om läkemedelskandidaten ANXV
ANXV är ett humant rekombinant protein, Annexin A5, främst avsedd för akut behandling av patienter med hjärt- och kärlsjukdomar med skador och inflammation i blodkärlen. ANXV har en förmåga att skydda och reparera blodkärlen samt motverka inflammationen. Därmed förväntas ANXV att minska lidande och förhoppningsvis dödlighet för flera patientgrupper med både sällsynta kärlsjukdomar och stora folksjukdomar som hjärtinfarkt. ANXV har potential att bli First-In-Class (produkt med nya unika verkningsmekanismer som är den första i sitt slag på marknaden) för flera patientgrupper där det finns stora icke tillgodosedda medicinska behandlingsbehov. Ansökningsgrundande säkerhetsstudier pågår med ANXV, och Bolaget planerar att påbörja klinisk fas I-studie under fjärde kvartalet 2018.

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Dessutom har Bolaget en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för storskalig tillverkning av Annexin A5. Produktionsprocessen är patentansökt. Bolaget är baserat i Stockholm och är noterade på Nasdaq First North, kortnamn ANNX. Redeye är Bolagets Certified Adviser. Se vidare: www.annexinpharma.com