Back to Press Releases

Annexin Pharmaceuticals meddelar plan om kompletterande säkerhetsstudie och uppskjuten klinisk fas I-studie

Annexin Pharmaceuticals AB (publ) meddelar att Bolaget idag har fått preliminära data från pågående prekliniska säkerhetsstudier som inte anses räcka för en ansökan för klinisk fas I-prövning. Ytterligare en mindre säkerhetsstudie behöver sannolikt genomföras för att samla kompletterande data vilket i så fall medför en uppskjuten ansökan för klinisk fas I-prövning.

”Vi behöver sannolikt genomföra ytterligare en mindre preklinisk säkerhetsstudie för att komplettera datapaketet innan vi är redo att skicka in en ansökan till Läkemedelsverket för start av klinisk fas I-prövning. Planen vi arbetar för nu skulle innebära en senareläggning av start av fas I-studie till fjärde kvartalet 2018 istället för som tidigare kommunicerats under tredje kvartalet och ca tre miljoner kronor i extra kostnader. Vi inväntar full rapportering av den prekliniska säkerhetsstudien från vår tjänsteleverantör under innevarande kvartal innan vi kan uttala oss mer konkret om data och vägen fram. Vi återkommer med mer information när vi har tagit emot slutrapporten”, säger Annexin Pharmaceuticals vd, Jamal El-Mosleh.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Jamal El-Mosleh, vd
Mobil: +46 70 331 90 51
E-mail: 
jamal.elmosleh@annexinpharma.com
www.annexinpharma.com 

Denna information är sådan information som Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 april 2018 kl. 18:15 CET. 


Om läkemedelskandidaten ANXV
ANXV är ett humant rekombinant protein, Annexin A5, främst avsedd för akut behandling av patienter med hjärt- och kärlsjukdomar med skador och inflammation i blodkärlen. ANXV har en förmåga att skydda och reparera blodkärlen samt motverka inflammationen. Därmed förväntas ANXV att minska lidande och förhoppningsvis dödlighet för flera patientgrupper med både sällsynta kärlsjukdomar och stora folksjukdomar som hjärtinfarkt. ANXV har potential att bli First-In-Class (produkt med nya unika verkningsmekanismer som är den första i sitt slag på marknaden) för flera patientgrupper där det finns stora icke tillgodosedda medicinska behandlingsbehov. Ansökningsgrundande säkerhetsstudier pågår med ANXV, och Bolaget planerar att påbörja klinisk fas I-studie under tredje kvartalet 2018. Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Dessutom har Bolaget en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för storskalig tillverkning av Annexin A5. Produktionsprocessen är patentansökt. Bolaget är baserat i Stockholm och är noterade på Nasdaq First North, kortnamn ANNX. Redeye är Bolagets Certified Adviser. Se vidare: www.annexinpharma.com