Back to Press Releases

Annexin Pharmaceuticals har tecknat avtal om konvertibellån för att säkerställa finansiering av planerade kliniska studier

Inför de kommande kliniska studierna har Annexin Pharmaceuticals ingått ett avtal med ett konsortium avseende ett konvertibellån om 20 MSEK.

Annexin Pharmaceuticals avser att genomföra en klinisk studie med läkemedelskandidaten ANXV i friska frivilliga som skall vara avslutad i mitten av 2021. Under samma period genomförs även en imagingstudie som kan ge en god bild av läkemedelskandidatens potential som behandling av retinal venocklusion, en sjukdom som orsakar blindhet.

Som beskrivits i pressmeddelanden i juni och augusti, har den pågående pandemin och reningsarbetet med ANXV givit effekter som kräver mer kapital för att nå bolagets milstolpar under 2021. Ett överenskommet konvertibellån kommer att betalas ut i trancher under 2021 och syftar till att säkerställa bolagets kapitalbehov för att genomföra planerade kliniska studier.

Lånet inklusive upplupen ränta ska återbetalas i form av nyemitterade aktier via en kvittningsemission på marknadsmässiga villkor. Lånet löper med en ränta om 2 procent per påbörjad 30-dagarsperiod, därutöver utgår 4 procent i s.k. guarantee fee.

Konsortiet består huvudsakligen av större ägare i bolaget, däribland Mikael Lönn och Arne Andersson.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Haegerstrand, VD, tel 070 – 575 50 37

 

Denna informationen lämnades för offentliggörande den 14 december 2020 kl. 08:30
 

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Bolaget har en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för storskalig tillverkning av Annexin A5. Bolaget är baserat i Stockholm och är noterade på Nasdaq First North Growth Market, kortnamn ANNX. Redeye är bolagets Certified Adviser. Tel. +46 (0) 8 121 576 90, email certifiedadviser@redeye.se