Back to Press Releases

Annexin Pharmaceuticals gör en översyn av de strategiska möjligheterna för verksamheten med anledning av ny styrelse och ledning

Annexin Pharmaceuticals AB (”Annexin” eller ”bolaget”) meddelar idag att bolaget genomför en översyn av de olika strategiska möjligheterna för verksamheten med anledning av en väsentligt förändrad styrelsesammansättning och ny VD, vilket annonserades den 2 respektive 11 oktober 2017.

Annexins läkemedelskandidat ANXV adresserar en enorm marknad med potential för effekt i såväl sällsynta kärlsjukdomar som stora hjärt- och kärlsjukdomar. Med denna stora potential för effekt i flera terapiområden följer också utmaningen att ta korrekt strategiskt beslut gällande val av prioriterade indikationer.

Beslut om vilken av de två sällsynta kärlsjukdomarna central retinal venocklusion eller sicklecellkriser i sicklecellanemi som ska prioriteras kommer att tas först efter att den strategiska översynen slutförts, vilket beräknas ske under första kvartalet 2018.

”Det är viktigt för oss att tidigt prioritera rätt indikation för ANXV. Som en följd av den strategiska översynen kommer en eventuell ansökan om särläkemedelsstatus att skickas in först efter att detta arbete har slutförts”, säger Annexin Pharmaceuticals VD, Jamal El-Mosleh.

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Jamal El-Mosleh, VD

Mobil: +46 703 31 90 51

Om läkemedelskandidaten ANXV
ANXV är ett humant rekombinant protein, Annexin A5, främst avsedd för akut behandling av patienter med hjärt- och kärlsjukdomar med skador och inflammation i blodkärlen. ANXV har en förmåga att skydda och reparera blodkärlen samt motverka inflammationen. Därmed förväntas ANXV att minska lidande och förhoppningsvis dödlighet för flera patientgrupper med både sällsynta kärlsjukdomar och stora folksjukdomar som hjärtinfarkt. ANXV har potential att bli First-In-Class (produkt med nya unika verkningsmekanismer som är den första i sitt slag på marknaden) för flera patientgrupper där det finns stora icke tillgodosedda medicinska behandlingsbehov. Ansökningsgrundande säkerhetsstudier pågår med ANXV, och bolaget planerar att påbörja klinisk fas I-studie under andra kvartalet 2018.

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Dessutom har bolaget en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för storskalig tillverkning av Annexin A5. Produktionsprocessen är patentansökt. Bolaget är baserat i Stockholm och är noterade på Nasdaq First North, kortnamn ANNX. Redeye är bolagets Certified Adviser. Se vidare: www.annexinpharma.com 

Denna information är sådan information som Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 december 2017 kl. 16:30 CET.