Back to Press Releases

Annexin Pharmaceuticals genomför riktad emission om cirka 7 MSEK för att påbörja utveckling inom cancerområdet

PRESSMEDDELANDE

19 december 2022 

Styrelsen i Annexin Pharmaceuticals AB (publ) (”Annexin Pharmaceuticals” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 24 maj 2022, beslutat om en riktad nyemission av 7 368 421 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, varigenom Bolaget tillförs cirka 7 MSEK före emissionskostnader, motsvarande en teckningskurs om 0,95 SEK per aktie (”Riktade Emissionen”). Den Riktade Emissionen, som riktas till de fem största aktieägarna i Bolaget, genomförs i syfte att finansiera verksamhet inom cancerområdet.

Bakgrund & motiv
Bolaget gör bedömningen att läkemedelskandidaten ANXV, ett humant Annexin A5 protein, har potential att användas vid behandling av cancer. I experimentella djurstudier är proteinet Annexin A5 lika effektivt som dagens immunonkologiska läkemedel, men verkar genom en annan mekanism, och ANXV kan därför potentiellt vara verksamt i cancerpatienter som inte svarar på existerande läkemedel, eller i kombination med dessa för att förbättra effekten. I andra experiment har man visat att Annexin A5 kan användas för att bära cellgifter selektivt till cancerceller och döda dessa samtidigt som andra celler och organ kan skyddas. En konjugering av ANXV med cellgifter kan därför ge en terapi med bibehållen effekt och betydligt minskade biverkningar.

Värdet av den immunonkologiska marknaden i kombination med marknaden för cellgifter som bundits till cancerspecifika proteiner uppgår idag till mer än 50 miljarder USD. Det finns fortfarande ett stort medicinskt behov och Bolaget anser att ANXV har stor potential inom dessa båda fält och är högintressanta möjligheter för partnerskap, såväl som för utveckling i egen regi.

 

Den Riktade Emissionen

Styrelsen har idag, med stöd av bemyndigande lämnat av årsstämman den 24 maj 2022, beslutat att genomföra den Riktade Emissionen av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bolagets styrelse har gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att genom en företrädesemission ta in motsvarande kapital, men anser att en riktad emission som genomförs skyndsamt ökar möjligheten att bredda den interna kompetensen inom onkologi samt skapa lönsamma affärsmöjligheter för att stärka Bolagets position inför utfallet av studien inom retinal venocklusion (RVO), vilket är gynnsamt för samtliga aktieägare. Styrelsen konstaterar vidare att den tid det tar att genomföra en företrädesemission, med erforderliga dokument och handläggningstider, skulle bli för lång och oproportionerligt kostsam i relation till kapitalbehovet, samt att en företrädesemission eller annat strukturerat förfarande sannolikt skulle ha behövt genomföras till en högre rabatt som resulterat i en ytterligare utspädning vilket hade varit till nackdel för samtliga aktieägare. Det är styrelsens samlade bedömning, efter beaktande av ovanstående skäl, att en riktad emission tydligt och med styrka väger tyngre än de skäl som motiverar huvudprincipen att emissioner ska genomföras med tillämpning av aktieägares företrädesrätt, samt att en emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt därmed ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse.

Bolaget har därför beslutat att, genom den Riktade Emissionen, emittera 7 368 421 nya aktier till en teckningskurs om 0,95 SEK per aktie. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 6 procent jämfört med den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om tjugo (20) handelsdagar närmast före dagen för styrelsens beslut om den Riktade Emissionen. Då teckningskursen har fastställts efter förhandlingar på armslängds avstånd och baseras på den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie med, vad styrelsen anser, en marknadsmässig rabatt utifrån Bolagets situation och de rådande marknadsförhållandena, bedöms teckningskursen vara marknadsmässig. Den Riktade Emissionen riktas till de fem största befintliga ägarna i Bolaget, däribland Mikael Lönn och Arne Andersson. Genom den Riktade Emissionen tillförs Bolaget cirka 7 MSEK.

Genom den Riktade Emissionen ökar antalet aktier i Annexin Pharmaceuticals med 7 368 421, från 154 497 964 till 161 866 385 och aktiekapitalet ökar med 121 947,578229 SEK, från 2 556 945,721636 SEK till 2 678 893,299865 SEK. Den Riktade Emissionen innebär således en utspädning för Annexin Pharmaceuticals befintliga aktieägare om cirka 4,6 procent.

Rådgivare

Cirio Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med den Riktade Emissionen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Haegerstrand, VD, tel 070 – 575 50 37

 

Denna information är sådan information som Annexin Pharmaceuticals AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 december 2022 kl. 08:45 CET.

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Bolaget har en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för storskalig tillverkning av Annexin A5. Bolaget är baserat i Stockholm och är noterade på Nasdaq First North Growth Market, kortnamn ANNX. Redeye är Bolagets Certified Adviser.

Annexin Pharmaceuticals AB | Kammakargatan 48 | SE-111 60 Stockholm |
info@annexinpharma.com| annexinpharma.com