Back to Press Releases

Annexin Pharmaceuticals föreslår företrädesemission om cirka 52 MSEK för att finansiera kliniska studier

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.

Styrelsen i Annexin Pharmaceuticals AB (publ) (”Annexin” eller ”Bolaget”) föreslår extra bolagsstämma att fatta beslut om en emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företräde för befintliga ägare (”Företrädesemissionen”). Genom Företrädesemissionen tillförs Annexin initialt cirka 52 MSEK och ytterligare cirka 26 MSEK vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna, före avdrag för emissionskostnader. Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtagande från huvudägare och nya investerare motsvarande 100 % av den initiala emissionslikviden. Bolagets vd Jamal El-Mosleh har åtagit sig att teckna aktier i emissionen genom övertagande av uniträtter samt har ingått ett garantiåtagande.

”Vi har precis informerat marknaden att vi har tagit ett viktigt strategiskt beslut att prioritera retinal venocklusion (RVO) som indikation för vilken vi i egen regi kommer utveckla vår läkemedelskandidat ANXV. Vi avser nu att inleda en klinisk fas I-studie på friska frivilliga under tredje kvartalet 2018 och planerar för en efterföljande fas II-studie vid behandling av RVO. Emissionslikviden beräknas vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna räcka till och med 2019 och kommer framför allt att användas för att slutföra fas I-studien, men även till förberedelse och start av fas II-studien. Vårt tidigare prekliniska program och den första säkerhetsstudien i människa som pågår nu har också planerats på ett sådant sätt att det ger oss, eller en partner, möjlighet att påbörja fas II-studier för akut intravenös behandling av flertalet olika patientgrupper med olika hjärt- och kärlsjukdomar med stora icke-tillgodosedda medicinska behandlingsbehov”, säger Jamal El-Mosleh, vd Annexin Pharmaceuticals AB.

Företrädesemissionen i sammandrag

Styrelsen föreslår bolagsstämman att fatta beslut om en emission av units varvid en unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2 (”Unit”) med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Även allmänheten har möjlighet att anmäla intresse.

Units som tecknas utan stöd av uniträtter tilldelas i första hand personer som även tecknat Units med stöd av uniträtt, i andra hand andra personer som tecknat aktier utan stöd av uniträtter och i tredje hand emissionsgaranter.

  •  Emissionsvolym: Vid fullteckning tillförs Annexin initialt cirka 52 MSEK före avdrag för emissionskostnader (45 MSEK efter avdrag för emissionskostnader). I det fall Företrädesemissionen blir fulltecknad och samtliga vidhängande teckningsoptioner nyttjas tillförs Bolaget ytterligare cirka 26 MSEK före avdrag för emissionskostnader (24,8 MSEK efter avdrag för emissionskostnader).
  •  Avstämningsdag: Den som på avstämningsdagen den 26 april 2018 är aktieägare i Annexin äger företrädesrätt att teckna Units i Företrädesemissionen i relation till sitt innehav av aktier på avstämningsdagen. Sista dag för handel inklusive rätt att teckna Units är 24 april 2018. Första dag för handel exklusive rätt att teckna Units är den 25 april 2018.
  •  Företrädesrätt: En (1) befintlig aktie på avstämningsdagen ger en (1) uniträtt och en (1) uniträtt ger rätt att teckna en (1) Unit.
  •  Handel med uniträtter: 2 – 15 maj 2018.
  •  Anmälningsperiod: 2 – 17 maj 2018. 
  •  Teckningskurs: 8,80 SEK per Unit, motsvarande 4,40 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
  •  Handel med BTU: Inleds den 2 maj 2018 och pågår fram till dess att emissionen är registrerad. 
  •  Tecknings- och garantiåtaganden: Teckningsförbindelser har erhållits från befintliga aktieägare uppgående till cirka 22,4 MSEK motsvarande cirka 43 % av den initiala emissionslikviden. Vidare har Annexin erhållit garantiåtagande om cirka 29,4 MSEK motsvarande cirka 57 % av den initiala emissionslikviden.
  •  Emissionskostnader: Emissionskostnader uppgår till cirka 7 MSEK, varav cirka 3 MSEK utgör ersättning för garantiåtaganden. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner tillkommer emissionskostnader om cirka 1,2 MSEK.
  •  Teckningsoptioner: En (1) teckningsoption av serie TO2 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 4 – 15 mars 2019 till 4,40 SEK per aktie.

Motiv för emission

Annexins läkemedelskandidat, ANXV, har potential för effekt i flertalet olika hjärt- och kärlsjukdomar. Bolaget har nu beslutat att prioritera retinal venocklusion (RVO), som drabbar cirka 16 miljoner människor världen över, som indikation för vilken man i egen regi kommer utveckla ANXV. Den sällsynta sjukdomen central retinal venocklusion (CRVO) är en undergrupp till RVO och drabbar cirka 2,5 miljoner människor världen över.

Annexin har licensierat in ett i USA godkänt patent som skyddar användningen av läkemedelskandidaten ANXV vid behandling av RVO. Bolaget har även ingått ett prekliniskt samarbete med en fransk forskningsorganisation i syfte att genomföra vissa kompletterande ex vivo-studier inför en kommande klinisk fas II-studie i RVO samt för att underbygga en redan inlämnad patentansökan som ytterligare stärker skyddet för ANXV vid behandling av RVO i USA och men också i andra regioner.

Bolaget avser att ansöka om klinisk fas I på friska frivilliga under andra kvartalet 2018 samt planerar för en efterföljande klinisk effektstudie (fas II) vid behandling av patienter med RVO. Emissionslikviden beräknas, vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna, att räcka till och med 2019 och kommer framför allt att användas till att slutföra fas I-studien, men även till förberedelse och start av fas II vid behandling av RVO.

Det prekliniska programmet samt den första säkerhetsstudien i människa (fas I) har, som tidigare kommunicerats, planerats på ett sådant sätt att det ger Bolaget, eller en partner, möjlighet att påbörja fas II-studier för akut intravenös behandling av flertalet olika patientgrupper med olika hjärt- och kärlsjukdomar med stora icke-tillgodosedda medicinska behandlingsbehov.

Teckningsförbindelser och garantiåtagande

Annexin har erhållit teckningsåtaganden från befintliga aktieägare om totalt ca 22,4 MSEK, motsvarande ca 43 procent av Företrädesemissionen och garantiåtaganden från ett garantikonsortium om totalt ca 29,4 MSEK, motsvarande 57 procent av Företrädesemissionen. Således omfattas emissionen till 100 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolagets vd Jamal El-Mosleh har åtagit sig att teckna i Företrädesemissionen genom övertagande av uniträtter samt ingått ett garantiåtagande.

Låneavtal

I syfte att säkerställa Bolagets kapitalbehov fram till dess att likviden från Företrädesemissionen är Bolaget tillhanda har huvudägaren Mikael Lönn beviljat Bolaget ett kortfristigt lån om ca 9 MSEK (”Brygglån”), motsvarande sitt teckningsåtagande i Företrädesemissionen. Brygglånet har ingåtts till marknadsmässiga villkor och löper till dess att Företrädesemission har slutförts.

Ökning av aktiekapital

Styrelsens förslag medför att Bolagets aktiekapital kan ökas med högst 11 789 088 SEK genom utgivande av maximalt 11 789 088 aktier. Styrelsens förslag medför vidare att teckningsoptioner utges, berättigande till teckning av högst 5 894 544 aktier i Bolaget. Bolagets aktiekapital kan således komma att öka med ytterligare högst 5 894 544 SEK genom nyttjande av teckningsoptionerna. 

Extra bolagsstämma

Den extra bolagsstämman kommer att hållas den 19 april 2018 kl. 10 i Stockholm. Kallelse offentliggörs i särskilt pressmeddelande.

Investerarträffar
Inbjudan till investerarträffar under teckningstiden kommer att skickas ut separat och kommer även att presenteras på Annexins och Redeye AB:s respektive hemsidor.

Rådgivare
Redeye AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Wistrand är legal rådgivare i samband med emissionen.

Prospekt
Offentliggörande beräknas omkring den 25 april 2018. Fullständiga villkor och anvisningar och information om tecknings- och garantiåtaganden kommer att finnas tillgängliga i Annexins prospekt som tillsammans med informationsfolder publiceras på Bolagets och Redeye AB:s respektive hemsidor (www.annexinpharma.com, www.redeye.se).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Jamal El-Mosleh, vd
Mobil: +46 70 331 90 51
E-mail: 
jamal.elmosleh@annexinpharma.com
www.annexinpharma.com 

Denna information är sådan information som Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 mars 2018 kl. 8:15 CET.