Back to Press Releases

Annexin Pharmaceuticals delårsrapport januari-mars 2024

Januari – mars 2024 i sammandrag

Första kvartalet 2024

  • Periodens resultat uppgick till -12 459 TSEK (-10 101)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,04 kr (-0,06)
  • Eget kapital per aktie uppgick till 0,02 kr (0,12)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -13 536 TSEK (-11 644)
  • Likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 7 870 TSEK (20 446) samt 21 415 TSEK vid kvartalets ingång

Ekonomisk översikt

TSEK 2024
jan-mar
2023
jan-mar
2023
jan-dec
Rörelseresultatet -12 458 -10 101 -44 176
Periodens resultat -12 459 -10 101 -44 054
Resultat per aktie (kr) -0,04 -0,06 -0,26

Händelser under perioden

  • I februari meddelades en uppdatering av Annexins RVO studie som bekräftar lovande effektsignaler i ytterligare 4 patienter, därmed totalt 6 av 8 patienter, som kunnat följas 3 månader eller längre.
  • I februari avtalades lånefaciliteter med de fyra största ägarna upp till totalt 15 MSEK jämnt fördelat på respektive huvudägare, vilket bolaget kan avropa i trancher vid behov. Förfallodatumet är 30 september 2024. Per 11 april 2024 har ingen summa avropats.
  • I mars meddelades beslut om företrädesemission om cirka 45,1 MSEK säkerställd till cirka 90 procent, villkorat av godkännande från årsstämma 2024 som beslutats att tidigareläggas till 2 maj 2024. Teckningskurs är föreslagen till 0,25 SEK per ny aktie och teckningsperiod är planerad till 14-28 maj 2024.

Händelser efter periodens utgång

  • I april meddelades valberedningens förslag till styrelse och styrelsersättning inför årsstämman den 2 maj 2024.

Vd har ordet
Nära slutförande av klinisk fas 2-studie inom RVO och fortsatta framsteg inom preklinisk cancerforskning

2024 inleddes med positiva nyheter inom vår pågående fas 2-studie i ögonsjukdomen RVO med läkemedelskandidaten ANXV. Framstegen har fortsatt under första kvartalet och vår målsättning är att kunna presentera första top-line data från hela studien under mitten av 2024. Inom bolagets cancersatsningar arbetar vi både med ett sätt att identifiera lämpliga patienter som kan ha nytta av ANXV-terapi och med prekliniska studier för vårt ANXV- konjugat.

I vår pågående kliniska fas 2-studie med läkemedelskandidaten ANXV inkluderas patienter som nyligen har fått sin RVO-diagnos men som inte behandlats med den standardmässiga anti-VEGF terapin. I augusti 2023 rapporterade vi de första lovande effektsignalerna i två av fyra patienter behandlade med den lägsta dosen ANXV under fem dagar. De positiva fynden motiverade förlängd patientuppföljning och borttagning av placebogruppen. Eftersom säkerhetsprofilen är fortsatt god har vi fått tillstånd att höja dosen och i januari 2024 behandlades den första patienten med den planerade högsta dosen 6 mg.

Tack vare ändrad studiedesign har vi de senaste månaderna kunnat se en högre rekryteringstakt av patienter och i februari 2024 gav vi en uppdatering som bekräftade lovande effektsignaler i ytterligare fyra patienter som kunnat följas i tre månader eller längre utan relaterade biverkningar. Sex av åtta patienter som fått ANXV hade uppvisat förbättrad eller oförändrad synskärpa, ofta i kombination med minskad näthinnesvullnad och med litet eller inget behov av standardbehandlingen anti-VEGF. Om den trenden fortsätter i ännu fler behandlade patienter, uppnår vi resultat i nivå med våra högt ställda förväntningar.

Under mitten av 2024 beräknar vi att ha behandlat samtliga planerade patienter och följt dem under 4 månader så att vi kan presentera top-line data.

Inom vår cancersatsning fortlöper arbetet enligt plan för de två utvecklingsprojekten, dels som ett läkemedel i form av immunterapi som ska hjälpa immunförsvaret att angripa cancercellerna, dels i form av ett konjugatläkemedel där ANXV agerar transportör av cellgifter direkt till cancertumören med syfte att döda cancercellerna. Inom det första projektet har vi konkreta planer för patienturval och hur en klinisk studiedesign skall se ut, ett viktigt led i det affärsutvecklingsarbete för partnerskap som är vårt huvudspår. Inom det andra projektet väntar resultat från studier i djurmodeller i mitten av året.

Annexin arbetar konstant med affärsutveckling. Vi har mycket erfarna rådgivare som hjälper oss i detta arbete och jag är optimistisk inför möjligheterna att ingå licensavtal, beaktat de lovande data vi har med en ny mekanism inom båda våra sjukdomsområden, ögonsjukdomar och cancer. Vi söker nu framförallt en långsiktig partner som vill utveckla ANXV inom RVO, men även inom andra ögonsjukdomar då ANXV har potential för det, exempelvis synproblem orsakade av diabetes. Vi tror på möjligheten att hitta en global partner men är öppna för licenser inom vissa mindre men kommersiellt viktiga territorier. Tidpunkten för att ingå avtal är dock alltjämt svår att förutsäga och ett avslut av vår fas 2-studie är en viktigt komponent. Det är mycket positivt att vi allt oftare uppmärksammas och bjuds in till kongresser. Under kvartalet har vi bland annat presenterat projekten i Boston och New York City och kommer under våren även att presentera i Seattle i samband specialistmöten inom ögonsjukdomar.

För att säkra Annexins finansiella ställning, och slutföra RVO-studien samt milstolpar inom våra cancersatsningar, meddelade vi slutet av mars en företrädesemission om cirka 45MSEK garanterad till drygt 90 procent.

Med lovande resultat och en finansieringslösning aktiverad, ser jag fram emot ett fortsatt mycket spännande 2024 med datarapportering i RVO-studien som nästa stora händelse.

Tack för ert fortsatta stöd.
Anders Haegerstrand, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Haegerstrand, VD
Mobil: +46 70 575 50 37
E-mail: anders.haegerstrand@annexinpharma.com

Susanne Andersson, CFO
Mobil: +46 730 668 904
E-mail: susanne.andersson@annexinpharma.com

Rapporten kan ses på bolagets hemsida: annexinpharma.se/investerare/financial-reports
Redeye är företagets Certified Adviser och kan nås på certifiedadviser@redeye.se eller på telefon +46 8 121 576 90