Back to Press Releases

Annexin Pharmaceuticals bokslutskommuniké

Fjärde kvartalet oktober – december

· Periodens resultat uppgick till -9 551 TSEK (-3 547)
· Resultat per aktie uppgick till -1,62 kr (-2,03)
· Eget kapital per aktie uppgick till 4,15 kr (5,43)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10 004 TSEK (-6 757)

Helåret 2017

· Periodens resultat uppgick till -30 927 TSEK (-9 783)
· Resultat per aktie uppgick till -6,02 kr (-10,23)
· Eget kapital per aktie uppgick till 4,15 kr (5,43)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -39 082 TSEK (-9 950)

”2017 blev ett spännande och i flera hänseenden utmanande år för Annexin Pharmaceuticals. Med ANXVs stora potential för effekt i flera terapiområden följer också utmaningen att ta korrekt strategiskt beslut gällande val av prioriterade indikationer och tillsammans med styrelsen har ledningen nu lagt planen för en genomgripande strategisk översyn av utvecklingsprogrammet, vilket kommunicerades strax före jul. Vi räknar med att vara klara med detta arbete under första kvartalet 2018 och kommer därefter att informera marknaden om bolagets utvecklingsplan.

När den strategiska översynen har genomförts kommer vi också bättre kunna uttala oss om bolagets finansieringsbehov. Vi har dock redan börjat planera för en kapitalanskaffning och bedömer att bolaget har goda förutsättningar att tillföras ytterligare finansiering genom en nyemission.

Dessvärre drabbades det kontraktslaboratorium vi anlitar av tekniska problem relaterade till de infusionsportar som användes, vilket har orsakat förseningar. Vi kan idag konstatera att det inte har uppstått några ytterligare tekniska problem gällande infusionstekniken och vår pågående prekliniska säkerhetsstudie förväntas formellt avslutas under andra kvartalet 2018. Därefter följer ansökan till Läkemedelsverket för start av klinisk prövning, och förväntad dosering av första patienten under tredje kvartalet. ”, säger vd, Jamal El-Mosleh.

 

Väsentliga händelser under perioden

  • Den 2 oktober höll bolaget på ägarinitiativ en extra bolagsstämma där man beslutar att styrelsen skall bestå av tre personer; Johan Frostegård, Carl-Fredrik Lindner och Gisela Sitbon. Carl-Fredrik Lindner valdes till styrelsens ordförande.
  • Den 3 oktober meddelade styrelsen att vd Annette Colin Lövgren valt att lämna bolaget och att en rekrytering av ny vd påbörjats.
  • Styrelsen meddelade den 11 oktober att man rekryterat Jamal El-Mosleh som vd till bolaget, med tillträde den 16 oktober.
  • Bolaget meddelade i december att en översyn av de olika strategiska möjligheterna för verksamheten genomförs och att beslut om prioritet av indikation kommer tas efter det samt beslut om särläkemedelsstatusansökan. 

Väsentlige händelser efter periodens utgång

  • Bolaget meddelade den 30 januari att en valberedning inför bolagsstämman den 16 maj har utsetts enligt beslut från årsstämman 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Jamal El-Mosleh, vd
Mobil: +46 70 331 90 51
E-mail: jamal.elmosleh@annexinpharma.com
www.annexinpharma.com 

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 januari 2017 kl. 15:00.


Om läkemedelskandidaten ANXV
ANXV är ett humant rekombinant protein, Annexin A5, främst avsedd för akut behandling av patienter med hjärt- och kärlsjukdomar med skador och inflammation i blodkärlen. ANXV har en förmåga att skydda och reparera blodkärlen samt motverka inflammationen. Därmed förväntas ANXV att minska lidande och förhoppningsvis dödlighet för flera patientgrupper med både sällsynta kärlsjukdomar och stora folksjukdomar som hjärtinfarkt. ANXV har potential att bli First-In-Class (produkt med nya unika verkningsmekanismer som är den första i sitt slag på marknaden) för flera patientgrupper där det finns stora icke tillgodosedda medicinska behandlingsbehov. Ansökningsgrundande säkerhetsstudier pågår med ANXV, och bolaget planerar att påbörja klinisk fas I-studie under tredje kvartalet 2018.

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Dessutom har bolaget en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för storskalig tillverkning av Annexin A5. Produktionsprocessen är patentansökt. Bolaget är baserat i Stockholm och noterat på Nasdaq First North (kortnamn: ANNX). Redeye är bolagets Certified Adviser. www.annexinpharma.com.